logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/49/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w  § 1
a) w ust. 1 
z m n i e j s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 24.989.404,96 zł, tj. do kwoty 71.203.200,84 zł,
z tego:
- dochody bieżące zwiększa o kwotę 524.289,44 zł, tj. do kwoty 66.975.200,84 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 25.513.694,40 zł, tj. do kwoty 4.228.000,00 zł,
 
b)  w ust. 2  pkt 4
z m n i e j s z a    s i ę
dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 24.978.881,96 zł, tj. do kwoty 923.585,97 zł,
 
2)    w  § 2 
a) w ust. 1
z m n i e j s z a    s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.672.870,79 zł, tj. do kwoty 76.123.640,22 zł,
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 4.264.367,21 zł, tj. do kwoty 64.946.181,03 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę  30.937.238,00 zł, tj. do kwoty 11.177.459,19 zł,
 
b)  w ust. 2 pkt 4
z m n i e j s z a    s i ę
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 30.794.291,39 zł, tj. do kwoty 1.113.198,08 zł,
 
3) w  § 3  
z m n i e j s z a   s i ę
deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.683.465,83 zł, tj. do kwoty 4.920.439,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego,
 
4) w  § 4 
z m n i e j s z a  s i ę
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.683.465,83 zł, tj. do kwoty 8.397.061,58 zł,
 
5) w  § 6
z m n i e j s z a   s i ę
limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 3.000.000,00 zł, tj do kwoty 8.525.043,79 zł,
 
6) w  § 9 
w pkt 1 tiret drugie
otrzymuje brzmienie
„ - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych do wysokości 6.525.043,79 zł."
 
7) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 60.000,00 zł,
w tym: § 0970 o kwotę 60.000,00 zł,
 
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 6.500,00 zł,
w tym: § 2007 o kwotę 6.500,00 zł,
 
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 329.354,27 zł,
w tym:    § 2007 o kwotę 308.353,49 zł,
             § 2009 o kwotę 21.000,78 zł,
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 39.600,00 zł,
w tym:    § 0830 o kwotę 39.600,00 zł,
 
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 25.291.694,40 zł,
w tym: § 6207 o kwotę 25.291.694,40 zł,
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 60.000,00 zł,
w tym: § 0920 o kwotę  60.000,00 zł,
 
- dz. 852, r. 85202 o kwotę 504,00 zł,
w tym: § 2130 o kwotę 504,00 zł,
 
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 23.041,83 zł,
w tym: § 2007 o kwotę 23.041,83 zł,
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 5.922,75 zł,
w tym: § 0970 o kwotę 5.922,75 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz. 758, r. 75814 o kwotę 5.922,75 zł,
w tym: § 0970 o kwotę 5.922,75 zł,
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 58.294.753,91 zł.
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 2.650,00 zł,
w tym: § 2110 o kwotę 2.650,00 zł,
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 9.134.847,00 zł.
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 160.000,00 zł,
w tym:    § 2710 o kwotę 160.000,00 zł,
 
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 9.731,00 zł,
w tym: § 2710 o kwotę 9.731,00 zł,
 
f/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 222.000,00 zł,
w tym: § 6300 o kwotę 222.000,00 zł,
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.316.794,00 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 71.203.200,84 zł.
 
8) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 5.023.543,60 zł,
w tym:    § 4270 o kwotę 3.323.543,60 zł,
              § 4300 o kwotę 300.000,00 zł,
              § 6050 o kwotę 1.400.000,00 zł,
 
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 31.300,00 zł,
w tym:    § 4300 o kwotę 24.800,00 zł,
              § 4421 o kwotę 6.500,00 zł,
 
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 422.846,61 zł,
w tym:    § 4017 o kwotę 97.270,51 zł,
              § 4019 o kwotę 5.090,64 zł,
              § 4117 o kwotę 21.898,74 zł,
              § 4119 o kwotę 1.159,35 zł,
              § 4127 o kwotę 3.515,28 zł,
              § 4129 o kwotę 186,10 zł,
              § 4177 o kwotę 73.833,18 zł,
              § 4179 o kwotę 3.908,82 zł,
              § 4217 o kwotę 3.798,88 zł,
              § 4219 o kwotę 201,12 zł,
              § 4307 o kwotę 201.529,24 zł,
              § 4309 o kwotę 10.454,75 zł,
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 14.800,00 zł,
w tym:    § 4220 o kwotę 14.800,00 zł,
 
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 600 r. 60014 o kwotę 32.115.238,00 zł,
w tym:    § 6050 o kwotę 891.600,00 zł,
              § 6057 o kwotę 25.291.694,40 zł,
              § 6059 o kwotę 5.931.943,60 zł,
 
- dz. 852, r. 85202 o kwotę 504,00 zł,
w tym: § 4700 o kwotę 504,00 zł,
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 138.000,00 zł,
w tym:    § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
              § 4300 o kwotę 106.000,00 zł,
              § 4350 o kwotę 2.000,00 zł,
              § 4360 o kwotę 10.000,00 zł,
              § 4610 o kwotę 10.000,00 zł,
 
z w i ę k s z e n i e :
- dz. 020, r. 02001 o kwotę 15.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 15.000,00 zł,
 
- dz. 754, r. 75404 o kwotę 50.000,00 zł,
w tym: § 3000 o kwotę 50.000,00 zł,
 
- dz. 851, r. 85111 o kwotę 60.000,00 zł,
w tym: § 2560 o kwotę 60.000,00 zł,
 
- dz. 854, r. 85406 o kwotę 13.000,00 zł,
w tym:    § 4260 o kwotę 900,00 zł,
              § 4300 o kwotę 2.200,00 zł,
              § 4400 o kwotę 2.900,00 zł,
              § 4410 o kwotę 7.000,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz. 710, r. 71012 o kwotę 160.000,00 zł,
w tym: § 6050 o kwotę 160.000,00 zł,
 
z w i ę k s z e n i e :
- dz. 754, r. 75410 o kwotę 60.000,00 zł,
w tym: § 6170 o kwotę 60.000,00 zł,
 
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 100.000,00 zł,
w tym: § 6050 o kwotę 100.000,00 zł,
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 25.000,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 25.000,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.801, r.80120, § 4301 o kwotę 3.443,91 zł,
- dz.801, r.80120, § 4411 o kwotę 1.453,42 zł,
- dz.801, r.80120, § 4421 o kwotę 22.100,93 zł,
- dz.801, r.80120, § 4431 o kwotę 323,30 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.801, r.80120, § 4211 o kwotę 27.321,56 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.801, r.80195, § 4307 o kwotę 240,45 zł,
- dz.801, r.80195, § 4357 o kwotę 223,26 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.801, r.80195, § 4217 o kwotę 240,45 zł,
- dz.801, r.80195, § 4377 o kwotę 223,26 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.851, r.85195, § 2820 o kwotę 4.000,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.851, r.85195, § 2810 o kwotę 4.000,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.853, r.85395, § 4707 o kwotę 555,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.853, r.85395, § 4307 o kwotę 555,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.921, r.92195, § 2800 o kwotę 3.000,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.921, r.92195, § 2810 o kwotę 3.000,00 zł,
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 62.827.330,22 zł.
 
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 2.650,00 zł,
w tym:    § 4170 o kwotę 1.650,00 zł,
            § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 10.000,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 9.134.847,00 zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
- dz.853, r.85333, § 4040 o kwotę 300,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.853, r.85333, § 4270 o kwotę 300,00 zł,
 
h/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 160.000,00 zł,
w tym: § 4270 o kwotę 160.000,00 zł,
 
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 9.731,00 zł,
w tym:    § 4170 o kwotę 3.731,00 zł,
              § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,
              § 4300 o kwotę 4.000,00 zł,
 
i/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 222.000,00 zł,
w tym: § 6050 o kwotę 222.000,00 zł,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.391.794,00 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 76.123.640,22 zł
 
9) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
10) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
11) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
12) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
13) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 
14) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 11:52:34)
Lista wiadomości