logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/48/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego o
UCHWAŁA NR VIII/48/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XL/222/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Realizację planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w ujęciu kwotowym i procentowym".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 11:44:36)
Lista wiadomości