logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/47/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi
UCHWAŁA NR VIII/47/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi
 
            Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jóźwinie, Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Licheniu Starym, Szkoły Podstawowej w Kozarzewie oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrosołowie na zadanie pn.: „Projekt edukacyjny - Bociany węglem rysowane".
 
§ 2
 
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
2. Zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Kazimierz Biskupi.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Gminą Kazimierz Biskupi.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 11:42:07)
Lista wiadomości