logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
 
UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr IV/24/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)  Wydział Kadr i Zarządzania Jakością (PJ);
2)  Wydział Promocji i Rozwoju (PR);
3)  Wydział Komunikacji (WT);
4)  Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa (WG);
5)  Wydział Architektury i Budownictwa (PB);
6)  Wydział Ochrony Środowiska (WO);
7)  Wydział Gospodarki Nieruchomościami (PG);
8)  Wydział Oświaty Kultury i Sportu (WS);
9)  Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych (SA);
10) Wydział Spraw Społecznych i Organizacyjnych (SO);
11) Wydział Budżetu i Analiz (FB);
12) Wydział Księgowości (FF);
13) Biuro Obsługi Prawnej (PP);
14) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych (PN);
15) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PK);
16) Biuro Rady (SR);
17) Biuro Informatyki (SI);
18) Biuro Audytu i Kontroli (PA);
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego Starostwa (PM);
20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (WI).";
2) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Kadr i ZarządzaniaJakością, Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Architektury i Budownictwa, WydziałGospodarki Nieruchomościami, Biuro Obsługi Prawnej, Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biuro Audytu i Kontroli, Rzecznika Prasowego, a w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zarząd Dróg Powiatowych,  Powiatowy Urząd Pracy;";
3) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez: Wydział Komunikacji, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, a w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ślesinie, Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale;";
4) w § 17 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Wydział Komunikacji (WT) realizuje zadania w zakresie:";
5) w § 18 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
Wydział Ochrony Gruntów Rolnych,  Rolnictwa i Leśnictwa (WG) realizuje zadania
6) w § 23 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Wydział Architektury i Budownictwa (PB) realizuje zadania w zakresie:";
7) w § 25 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (PG) realizuje zadania w zakresie:";
8) w § 34 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (WI) realizuje zadania w zakresie:";
9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 10:57:41)
Lista wiadomości