logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego
Uchwała NR VIII/45/2011
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego
 
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z poźn. zm.).
 
§ 2
 
Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg należących do Powiatu Konińskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych, o których mowa w art. 130a ust. 5 c ustawy:
1) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł, za każdą dobę przechowywania -15 zł;
2) motocykl - za usunięcie 200 zł, za każdą dobę przechowywania – 22 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 400 zł, za każdą dobę przechowywania - 33 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 550 zł, za każdą dobę przechowywania 45 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie 780 zł, - za każdą dobę przechowywania 65 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie 1.150 zł, - za każdą dobę przechowywania 120 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie 1.400 zł; - za każdą dobę przechowywania 180 zł.
 
§ 3
 
1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu:
1) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia:
a) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 50 zł;
b) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 200 zł;
2) w przypadku dojazdu i załadowania pojazdu:
a) rower lub motorower - 80 zł;
b) motocykl - 160 zł;
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 320 zł;
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 490 zł;
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 700 zł;
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1000 zł;
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1200 zł.
2. Naliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1 następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała nr XXXVII/197/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 127, poz. 2426).
 
§ 5
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż w dniu 21 sierpnia 2011 r.
 
Przewodniczący Rady
Janusz Stankiewicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-07 10:24:37)
Lista wiadomości