logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR III/20/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
UCHWAŁA NR III/20/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 grudnia 2010 r.
 

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 § 1

Ustala się, iż wydatkiem, który nie wygasa z końcem roku budżetowego 2010 stanowi wydatek w wysokości 413.000 zł - dział 854, rozdział 85403, § 6050 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale".

§ 2

Kwota wydatków, o której  mowa w § 1 winna zostać wykorzystana do dnia 31 maja 2011 r. i po upływie tego terminu podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.

§ 3

 

Zarząd Powiatu przekaże Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu kwoty wymienionej w § 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-27 08:15:18)
Lista wiadomości