logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR III/19/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
UCHWAŁA NR III/19/10
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIX/217/10 z 31 maja 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XL/221/10 z 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 412/10 z 19 lipca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLI/235/10 z 3 sierpnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLII/242/10 z 30 września 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLIII/251/10 z 29 października 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLIV/254/10 z 10 listopada 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 467/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 6/10  z dnia 9 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    w  § 1

a) w ust. 1 

z w i ę k s z a    s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 17.008,98 zł, tj. do kwoty 80.420.345,30 zł,

z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 155.491,02 zł, tj. do kwoty 68.196.166,89 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 172.500,00 zł, tj. do kwoty 12.224.178,41 zł,

 

b)  w ust. 2  pkt 2

z w i ę k s z a    s i ę

dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 172.500,00 zł, tj. do kwoty 346.500,00 zł,

 

c)  w ust. 2 pkt 4

z w i ę k s z a   s i ę

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 146.876,98 zł, tj. do kwoty 8.451.637,62 zł,

 

2)    w  § 2 

a) w ust. 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 462.902,01 zł, tj. do kwoty 97.950.531,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 488.562,03 zł, tj. do kwoty 65.811.172,12 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 25.660,02 zł, tj. do kwoty 32.139.359,46 zł,

 

b)  w ust. 3  pkt 2

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 172.500,00 zł, tj. do kwoty 346.500,00 zł,

 

c)  w ust. 2 pkt 4

z w i ę k s z a   s i ę

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę  330.920,96 zł  tj. do kwoty 15.211.327,58 zł,

 

3) w  § 3  

z w i ę k s z a   s i ę

deficyt budżetu powiatu o kwotę 445.893,03 zł, tj. do kwoty 17.530.186,28 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w wysokości 13.699.709,60 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.830.476,68 zł,

 

4) w  § 4 

a) w pkt 1

z w i ę k s z a  s i ę

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 423.893,03 zł, tj. do kwoty 19.503.815,16 zł,

 

b) w pkt 2

z m n i e j s z a  s i ę

łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu  o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 1.973.628,88 zł,

 

5) w  § 5  pkt 2 

z w i ę k s z a    s i ę

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 1.819.673,24 zł,

 

6) w  § 9

a)

z m n i e j s z a   s i ę

limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 72.262,40 zł, tj do kwoty 15.699.709,60 zł,

 

b) w  pkt 2

z m n i e j s z a    s i ę

kredyty i pożyczki długoterminowe o kwotę 72.262,40 zł, tj. do kwoty 13.699.709,60 zł,

 

7) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 750 r. 75020 o kwotę 1.404,00 zł,

w tym: § 0970 o kwotę 1.404,00 zł,

 

- dz. 756 r. 75618 o kwotę 30.000,00 zł,

w tym: § 0420 o kwotę 30.000,00 zł,

 

- dz. 756 r. 75622 o kwotę 100.000,00 zł,

w tym: § 0020 o kwotę 100.000,00 zł,

 

- dz. 853 r. 85395 o kwotę 25.623,02 zł,

w tym: § 2007 o kwotę 25.623,02 zł,

 

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 65.625.458,28 zł.

 

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 172.500,00 zł,

w tym: § 6423 o kwotę 172.500,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na realizację zadań w drodze porozumień z organami  administracji rządowej po zmianach wynosi 346.500,00 zł.

 

c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 801, r. 80134 o kwotę 1.536,00 zł,

w tym: § 2710 o kwotę 1.536,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi  3.768.727,97 zł.

 

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 80.420.345,30 zł.

 

8) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 750 r. 75020 o kwotę 293.893,03 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 293.893,03 zł,

 

- dz. 900 r. 90002 o kwotę 22.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 22.000,00 zł,

 

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 1.404,00 zł,

w tym:    § 4300 o kwotę 1.200,00 zł,

            § 6060 o kwotę 204,00 zł,

 

- dz. 853, r. 85395 o kwotę 25.623,02 zł,

w tym:    § 4017 o kwotę 14.565,24 zł,

            § 4117 o kwotę 3.509,00 zł,

            § 4127 o kwotę 551,33 zł,

            § 4307 o kwotę 6.680,00 zł,

            § 4707 o kwotę 317,45 zł,

 

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 12.000,00 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 12.000,00 zł,

 

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 851, r. 85195 o kwotę 12.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 12.000,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 854, r. 85403 o kwotę 1.200,00 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 1.200,00 zł,

- dz. 921, r. 92195 o kwotę 800,00 zł,

w tym: § 6060 o kwotę 800,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.000,00 zł,

w tym: § 2540 o kwotę 2.000,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 900, r. 90005 o kwotę 9.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 9.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 854, r. 85410 o kwotę 9.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 9.000,00 zł,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 801, r. 80146 o kwotę 933,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 933,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 801, r. 80134 o kwotę 933,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 933,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 854, r. 85446 o kwotę 1.223,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 1.223,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 854, r. 85403 o kwotę 1.223,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 1.223,00 zł,

 

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4430 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4480 o kwotę 14.177,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 172.500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4210 o kwotę 9.777,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4260 o kwotę 6.400,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 172.500,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6057 o kwotę 59.511,60 zł,

- dz.600, r.60014, § 6059 o kwotę 193.188,40 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 252.700,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 23.456,02 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 23.456,02 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6057 o kwotę 77.726,20 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6059 o kwotę 77.726,20 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 2.100,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4420 o kwotę 1.572,28 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75020, § 3020 o kwotę 2.100,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4440 o kwotę 1.572,28 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80102, § 4300 o kwotę 88,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80102, § 4270 o kwotę 88,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80111, § 4300 o kwotę 88,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80111, § 4270 o kwotę 88,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 657,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 1.415,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4280 o kwotę 610,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4350 o kwotę 445,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 662,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4700 o kwotę 521,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 3020 o kwotę 3.100,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 1.267,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 248,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 445,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4510 o kwotę 250,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4280 o kwotę 191,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4370 o kwotę 201,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4700 o kwotę 1.880,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 3020 o kwotę 12,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 1.647,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4300 o kwotę 189,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 129,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4410 o kwotę 196,00 zł,

- dz.801, r.80130, § 4750 o kwotę 99,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80134, § 4300 o kwotę 88,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

-     dz.801,       r.80134,       § 4270 o kwotę     88,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

-     dz.852, r.85202, § 3020 o kwotę 1.309,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4110 o kwotę 865,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4120 o kwotę 1.470,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4260 o kwotę 2.995,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4270 o kwotę 840,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4280 o kwotę 2.054,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4360 o kwotę 335,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4370 o kwotę 342,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4410 o kwotę 408,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4750 o kwotę 1.589,00 zł,

-     dz.852, r.85202, § 4780 o kwotę 727,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 7.334,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4300 o kwotę 5.600,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85204, § 4170 o kwotę 3.700,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85204, § 4210 o kwotę 3.700,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4010 o kwotę 23.820,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4370 o kwotę 26,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4440 o kwotę 964,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 3020 o kwotę 23.820,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4210 o kwotę 964,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4280 o kwotę 26,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85226, § 4300 o kwotę 2.760,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85226, § 4210 o kwotę 2.760,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85324, § 4110 o kwotę 369,60 zł,

- dz.853, r.85324, § 4120 o kwotę 60,48 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85324, § 4210 o kwotę 430,08 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 4110 o kwotę 564,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4220 o kwotę 6.217,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4270 o kwotę 11.262,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4350 o kwotę 157,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4370 o kwotę 213,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4740 o kwotę 189,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4750 o kwotę 293,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 4210 o kwotę 14.895,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4300 o kwotę 3.790,00 zł,

- dz.854, r.85403, § 4360 o kwotę 210,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 4170 o kwotę 1.400,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4350 o kwotę 50,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4360 o kwotę 500,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4400 o kwotę 510,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 4210 o kwotę 210,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4260 o kwotę 50,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4300 o kwotę 1.615,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4370 o kwotę 550,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4700 o kwotę 35,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.921, r.92195, § 4210 o kwotę 49,06 zł,

- dz.921, r.92195, § 6060 o kwotę 1.200,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.921, r.92195, § 4300 o kwotę 49,06 zł,

- dz.921, r.92195, § 4430 o kwotę 1.200,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.926, r.92695, § 4170 o kwotę 2.174,35 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.926, r.92695, § 4210 o kwotę 1.174,35 zł,

- dz.926, r.92695, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,

 

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  81.073.669,24 zł.

 

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 200,35 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 200,35 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4040 o kwotę 922,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4110 o kwotę 1.043,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4120 o kwotę 1.593,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 796,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4280 o kwotę 150,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 804,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4550 o kwotę 800,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4740 o kwotę 500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4020 o kwotę 3.650,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 178,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 864,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4440 o kwotę 1.320,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4750 o kwotę 596,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 0,14 zł,

- dz.852, r.85203, § 4120 o kwotę 58,77 zł,

- dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 1.135,24 zł,

- dz.852, r.85203, § 4220 o kwotę 187,88 zł,

 

- dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 203,29 zł,

- dz.852, r.85203, § 4360 o kwotę 24,04 zł,

- dz.852, r.85203, § 4370 o kwotę 301,50 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4260 o kwotę 1.910,86 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 22,45 zł,

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 98,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4260 o kwotę 293,31 zł,

- dz.853, r.85321, § 4350  o kwotę 92,84 zł,

- dz.853, r.85321, § 4360 o kwotę 73,98 zł,

- dz.853, r.85321, § 4370 o kwotę 140,22 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 720,80 zł,

 

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 172.500,00 zł,

w tym: § 6053       o kwotę 172.500,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 346.500,00 zł.

 

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 13,40 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 13,40 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85333, § 3020 o kwotę 3.700,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4110 o kwotę 3.095,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4120 o kwotę 2.400,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4270 o kwotę 150,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4280 o kwotę 240,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4300 o kwotę 1.500,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4360 o kwotę 600,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4370 o kwotę 1.100,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85333, § 4210 o kwotę 12.575,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4410 o kwotę 210,00 zł,

i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 801, r. 80134 o kwotę 1.536,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 1.536,00 zł,

j/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801,       r.80134,       § 4300 o kwotę       1.408,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801,       r.80134,       § 4210 o kwotę       1.408,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 4.177.106,97  zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 97.950.531,58 zł.

9) załącznik Nr 3 do uchwały  -  Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 4 do uchwały  -  Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 5 do uchwały  -  Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

12) załącznik Nr 6 do uchwały  -  Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

13) załącznik Nr 9 do uchwały  -  Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

14) załącznik Nr 10 do uchwały  -  Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-27 08:11:47)
Lista wiadomości