logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR II/10/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR II/10/10
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego

            Na podstawie art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 43 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie  Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Statutowo-Regulaminową w składzie:
1) Halina Maria Lenartowicz
2) Stanisław Maciejewski
3) Jan Śledź
4) Janusz Stankiewicz
5) Andrzej Nowak.
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Janusza Stankiewicza.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) stanowienia aktów prawa miejscowego ,w tym statutu powiatu,
2) regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego,
3) wykonywania mandatu radnego,
4) powoływania i odwoływania na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu,
5) herbu i flagi powiatu,
6) konsultacji społecznych,
7) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
8) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

§ 2

1. Powołuje się Komisję Budżetową w składzie:
1) Wiesław Bednarek
2) Tadeusz Jerzy  Jaroszewski
3) Władysław Kocaj
4) Gabriel Rybicki
5) Elżbieta Maria Raźna
6) Andrzej Perkowski
7) Waldemar Marciniak.
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Władysława Kocaja.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) budżetu powiatu,
2) informacji i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) majątku powiatu w tym:
a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
b) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
c) określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
e) tworzenia i przystępowania do spółek , ich rozwiązywania  lub występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
g) gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
h) podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
i) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
4) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
5) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady. 

§ 3

1. Powołuje się Komisję Rozwoju i Infrastruktury w składzie:
1) Wiesław Bednarek
2) Tadeusz Jerzy Jaroszewski
3) Antoni Kulczak
4) Gabriel Rybicki
5) Elżbieta Maria  Raźna
6) Waldemar Marciniak 
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Antoniego Kulczaka.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) programów strategicznych rozwoju powiatu i ich realizacji,
2) promocji powiatu,
3) współdziałania z innymi powiatami i gminami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw należących do właściwości Komisji Budżetowej,
4) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
5) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
6) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
8) administracji architektoniczno-budowlanej,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
11) skarg i wniosków  w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
12) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1) Andrzej Kłosowski
2) Zenon Paszek
3) Janusz Stankiewicz
4) Marek Zygmunt Górczak
5) Bogumił Leszczak.
           
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Andrzeja Kłosowskiego.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
2) ochrony środowiska i przyrody,
3) gospodarki wodnej,
4) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
5) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

§ 5

5. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
1) Maria Wróbel
2) Halina Maria Lenartowicz
3) Dariusz Musiałkiewicz
4) Agnieszka Mirecka-Katulska
5) Stanisław Jan Głąbicki
6) Michał Hałas.
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Marię Wróbel.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) pomocy społecznej,
3) funkcjonowania ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka,
4) przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
5) polityki prorodzinnej,
6) wspierania osób niepełnosprawnych,
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
8) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
10) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

§ 6

1. Powołuje się Komisję  Prawa i Porządku Publicznego w składzie:
1) Zenon Paszek
2) Jacek Bogusław Wysocki
3) Bogumił Leszczak
4) Stanisław Jan Głąbicki.
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Zenona Paszka.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
2) zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
3) programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
4) obronności,
5) ochrony praw konsumenta,
6) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
7) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

 § 7

1. Powołuje się Komisję  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w składzie:
1) Władysław Kocaj
2) Agnieszka Mirecka-Katulska
3) Maria Wróbel
4) Mirosław Ryszard Durczyński
5) Dariusz Musiałkiewicz
6) Michał Hałas.
 
2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Dariusza Musiałkiewicza.
 
3. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie spraw:
1) edukacji publicznej,
2) inwestycji i remontów w placówkach oświatowych,
3) zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
4) zasad wynagradzania nauczycieli,
5) kultury i ochrony dóbr kultury,
6) kultury fizycznej i turystyki,
7) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji,
8) innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 14:19:33)
Lista wiadomości