logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/242/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

 

 

UCHWAŁA NR XLII/242/10
Rady Powiatu Konińskiego

 

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIX/217/10 z 31 maja 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XL/221/10 z 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 412/10 z 19 lipca 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLI/235/10 z 3 sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1

a) w ust. 1

zwiększa się

dochody budżetu powiatu o kwotę 559.359,97 zł, tj. do kwoty 79.546.232,12 zł,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 527.633,00 zł, tj. do kwoty 67.186.916,91 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 31.726,97 zł, tj. do kwoty 12.359.315,21 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.592,00 zł, tj. do kwoty 7.931.182,00 zł,

 

2) w § 2

a) w ust. 1

zwiększa się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 559.359,97 zł, tj. do kwoty 96.322.527,77 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę  101.404,00 zł, tj. do kwoty 63.784.550,29 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 660.763,97 zł, tj. do kwoty 32.537.977,48 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.592,00 zł, tj. do kwoty 7.931.182,00 zł,

 

c) w ust. 2 pkt 4

zwiększa się

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 749.414,12 zł, tj. do kwoty 14.880.406,62 zł,

 

3) w § 5

a) w pkt 1

zwiększa się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 2.324.867,86 zł,

 

b) w pkt 2

zmniejsza się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.127,00 zł, tj. do kwoty 1.903.766,24 zł,

 

 

4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 700 r. 70005 o kwotę 18.382,00 zł,

w tym: § 2360 o kwotę 18.382,00 zł,

- dz. 750 r. 75020 o kwotę 10.200,00 zł,

w tym: § 0960 o kwotę 10.200,00 zł,

- dz. 852 r. 85202 o kwotę 53.521,00 zł,

w tym: § 2130 o kwotę 53.521,00 zł,

- dz. 853 r. 85333 o kwotę 3.571,00 zł,

w tym: § 0920 o kwotę 3.500,00 zł,

§ 0970 o kwotę 71,00 zł,

- dz. 900 r. 90019 o kwotę 438.367,00 zł,

w tym: 0580 o kwotę 148,00 zł,

§ 0690 o kwotę 438.219,00 zł,

 

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 66.249.456,20 zł.

 

b/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 710, r. 71078 na kwotę 8.000,00 zł,

w tym: § 2110 na kwotę 8.000,00 zł,

c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 4.408,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 4.408,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.931.182,00 zł.

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.630, r.63003, § 6300 o kwotę 5.390,91 zł,

zwiększenie:

- dz.630, r.63003, § 6610 o kwotę 1.226,97 zł,

- dz.630, r.63003, § 6620 o kwotę 4.163,94 zł,

 

e/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 921, r. 92195 na kwotę 20.500,00 zł,

w tym: § 6300 na kwotę 20.500,00 zł,

f/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 10.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz. 630, r. 63003 o kwotę 1.226,97 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 1.226,97 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.796.350,47 zł.

 

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 79.546.232,12 zł.

 

5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 010, r. 01095 o kwotę 500,00 zł,

w tym: § 3040 o kwotę 500,00 zł,

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 204,00 zł,

w tym: § 6060 o kwotę 204,00 zł,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę             53.521,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 30.714,00 zł,

§ 4270 o kwotę 22.807,00 zł,

- dz. 900, r. 90002 o kwotę 150.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 150.000,00 zł,

- dz. 900, r. 90005 o kwotę 288.367,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 288.367,00 zł,

- dz. 900, r. 90008 o kwotę 21.749,00 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 21.749,00 zł,

- dz. 921, r. 92195 o kwotę 9.700,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 9.700,00 zł,

 

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 60.000,00 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 60.000,00 zł,

 

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz. 852, r. 85295 o kwotę 4.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 4.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 851, r. 85195 o kwotę 4.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 4.000,00 zł,

zmniejszenie:

- dz. 801, r. 80120 o kwotę 15.374,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 15.374,00 zł,

- dz. 921, r. 92195 o kwotę 13.700,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 13.700,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 900, r. 90005 o kwotę 4.000,00 zł,

w tym:§ 6050 o kwotę 4.000,00 zł,

- dz. 900, r. 90008 o kwotę 25.074,00 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 25.074,00 zł,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 31.564,00 zł,

w tym: § 3020 o kwotę 2.277,00 zł,

§ 4010 o kwotę 24.447,00 zł,

§ 4110 o kwotę 4.185,00 zł,

§ 4120 o kwotę 655,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 801, r. 80123 o kwotę 31.564,00 zł,

w tym: § 3020 o kwotę 2.277,00 zł,

§ 4010 o kwotę 24.447,00 zł,

§ 4110 o kwotę 4.185,00 zł,

§ 4120 o kwotę 655,00 zł,

zmniejszenie:

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 3.023,00 zł,

w tym: § 2540 o kwotę 3.023,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 801, r. 80195 o kwotę 3.023,00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 2.569,00 zł,

§ 4110 o kwotę 391,00 zł,

§ 4120 o kwotę 63,00 zł,

zmniejszenie:

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 23.820,00 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 23.820,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 23.820,00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 23.820,00 zł,

zmniejszenie:

- dz. 900, r. 90011 o kwotę 40.636,09 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 40.636,09 zł,

zwiększenie:

- dz. 900, r. 90002 o kwotę 35.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 35.000,00 zł,

- dz. 900, r. 90095 o kwotę 5.636,09 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 5.636,09 zł,

 

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.010, r.01095, § 3040 o kwotę 1.700,00 zł,

zwiększenie:

- dz.010, r.01095, § 4170 o kwotę 500,00 zł,

- dz.010, r.01095, § 4210 o kwotę 500,00 zł,

- dz.010, r.01095, § 4300 o kwotę 500,00 zł,

- dz.010, r.01095, § 4350 o kwotę 200,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 712.340,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 8.750,00 zł,

zwiększenie:

- dz.600, r.60014, § 4390 o kwotę 100.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4440 o kwotę 932,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4750 o kwotę 7.818,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 359.640,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 6059 o kwotę 252.700,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.750, r.75020, § 3020 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 14.400,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 30.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4590 o kwotę 2.500,00 zł,

zwiększenie:

- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 1.400,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4350 o kwotę 500,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4360 o kwotę 11.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4750 o kwotę 42.000,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 500,00 zł,

- dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 750,00 zł,

zwiększenie:  

- dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 1.250,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.754, r.75421, § 4700 o kwotę 1.800,00 zł,

zwiększenie:

- dz.754, r.75421, § 4300 o kwotę 1.800,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.758, r.75862, § 4017 o kwotę 2.279,32 zł,

zwiększenie:

- dz.758, r.75862, § 4177 o kwotę 2.279,32 zł,

zmniejszenie:

- dz.801, r.80120, § 4217 o kwotę 3.394,92 zł,

- dz.801, r.80120, § 4307 o kwotę 16.219,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4417 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4427 o kwotę 46.607,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4437 o kwotę 838,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4747 o kwotę 400,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4757 o kwotę 700,00 zł,

zwiększenie:

- dz.801, r.80120, § 4211 o kwotę 3.394,92 zł,

- dz.801, r.80120, § 4301 o kwotę 16.219,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4411 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4421 o kwotę 46.607,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4431 o kwotę 838,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4741 o kwotę 400,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4751 o kwotę 700,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 6.500,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85218, § 3020 o kwotę 710,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4280 o kwotę 100,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4750 o kwotę 5.690,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.853, r.85395, § 4019 o kwotę 120,68 zł,

zwiększenie:

- dz.853, r.85395, § 4179 o kwotę 120,68 zł,

zmniejszenie:

- dz.921, r.92195, § 2820 o kwotę 2.104,00 zł,

- dz.921, r.92195, § 3040 o kwotę 5.450,00 zł,

- dz.921, r.92195, § 4210 o kwotę 4.500,00 zł,

- dz.921, r.92195, § 6050 o kwotę 16.500,00 zł,

zwiększenie:

- dz.921, r.92195, § 4170 o kwotę 5.054,00 zł,

- dz.921, r.92195, § 4300 o kwotę 23.500,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.926, r.92695, § 4300 o kwotę 8.500,00 zł,

zwiększenie:

-dz.926, r.92695, § 4210 o kwotę 8.500,00 zł,

 

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 81.017.636,53 zł.

 

f/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 710, r. 71078 na kwotę 8.000,00 zł,

w tym: § 4210 na kwotę 4.246,00 zł,

§ 4410 na kwotę 954,00 zł,

§ 4740 na kwotę 800,00 zł,

§ 4750 na kwotę 2.000,00 zł,

 

g/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 4.408,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 4.408,00 zł,

 

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 5.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 3.580,50 zł,

- dz.700, r.70005, § 4590 o kwotę 1.419,50 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 14.400,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4120 o kwotę 700,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4280 o kwotę 1.684,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 3.579,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4410 o kwotę 300,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4740 o kwotę 140,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85203, § 4170 o kwotę 4.400,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 17.940,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4700 o kwotę 243,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4750 o kwotę 220,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4270 o kwotę 300,00 zł,

zwiększenie:

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 4.100,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4350 o kwotę 200,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.931.182,00 zł.

 

i/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.853, r.85321, § 4270 o kwotę 400,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4370 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4410 o kwotę 200,00 zł,

- dz.853, r.85321, § 4700 o kwotę 200,00 zł,

zwiększenie:

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 1.800,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.853, r.85333, § 4040 o kwotę 11.612,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4170 o kwotę 8.000,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4210 o kwotę 558,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4370 o kwotę 2.888,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4410 o kwotę 5.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.853, r.85333, § 4300 o kwotę 37.500,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4430 o kwotę 458,00 zł,

- dz.853, r.85333, § 4610 o kwotę 100,00 zł,

 

j/wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60016 na kwotę 60.000,00 zł,

w tym: § 6300 na kwotę 60.000,00 zł,

 

- dz. 921, r. 92195 na kwotę 20.500,00 zł,

w tym: § 6050 na kwotę 20.500,00 zł,

 

k/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 10.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,

 

- dz. 630, r. 63003 o kwotę 1.226,97 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 1.226,97 zł,

 

l/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 125.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 125.000,00 zł,

 

zwiększenie:

- dz. 600, r. 60016 o kwotę 125.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 125.000,00 zł,

 

ł/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 300.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 300.000,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 4.109.350,47 zł.

 

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 96.322.527,77 zł.

 

6) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

7) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 10 do uchwały - Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 15:07:21)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 15:07:21)
Lista wiadomości