logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/239/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
UCHWAŁA NR XLII/239/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 , poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się

Statut Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie zwany dalej „Ośrodkiem", działa jako jednostka budżetowa Powiatu Konińskiego

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest, Konin ul. Plac Wolności 16

§ 3

Terenem działalności Ośrodka jest teren Powiatu Konińskiego

§ 4

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 5

Ośrodek używa pieczęci o następującej treści:

 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie

 

Rozdział II

Przedmiot działania

 

§ 6

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji

 gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci

 uzbrojenia terenu,

2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map

 i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

 informacji o terenie,

8) pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji,  a także opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,

9) wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej

 klasyfikacji gruntów

 

Rozdział III

Zasady kierowania

 

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Konińskiego.

2. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za realizację

 zadań wykonywanych przez Ośrodek.

3. Dyrektor Ośrodka pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

§ 8

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Koniński.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mieniem

 

§ 9

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki zwany" Planem finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

§ 11

Ośrodek gospodaruje przekazanym mieniem, zapewniając jego odnowę i należyte wykorzystanie.

 

Rozdział V

Sprawy pracownicze

§ 12

1.Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2.Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 13

1. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani oraz wynagradzani na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych.

2. Szczegółowy sposób wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Ośrodka określa w drodze regulaminu Dyrektor Ośrodka

§ 14

Liczba etatów w Ośrodku jest ustalana w zależności od realizowanych zadań, w ramach środków określonych w planie finansowym, po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą Konińskim

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 15

Zmiany w statucie uchwala Rada Powiatu w Koninie w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:42:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:42:43)
Lista wiadomości