logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/238/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
UCHWAŁA NR XLII/238/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123 , poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2011 r. powołuje się jednostkę budżetową pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: z siedzibą w Koninie, ul. Plac Wolności 16, zwaną dalej „Ośrodkiem".

§ 2

Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące do kompetencji Starosty Konińskiego, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

§ 3

1. Ośrodek zostanie wyposażony w mienie uzyskane w wyniku likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

2. Przekazanie mienia Ośrodkowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:39:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:39:39)
Lista wiadomości