logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/237/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości między Powiatem Konińskim a Miastem Konin

UCHWAŁA NR XLII/237/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości między Powiatem Konińskim a Miastem Konin

 

Na podstawie art. 14 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały § 7 Rady Powiatu Konińskiego nr XIX/95/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 125, poz.2300) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości między Powiatem Konińskim, a Miastem Konin w ten sposób, że za:

1) zbycie na rzecz Miasta Konina, udziału wynoszącego 50358/84775 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Koninie przy pl. Wolności 16, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 216 o pow. 0.0985 ha, położonej w obrębie Starówka, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie numer KN1N/00059612/5, stanowiącej współwłasność Powiatu Konińskiego,

 

 nastąpi

 

2) nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego udziału około 50% w nieruchomości położonej w Koninie przy ulicy Benesza 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym 527/7 o pow. 0.2365 ha, położonej w obrębie Starówka, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie numer KN1N/00060955/1, stanowiącej własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Konina oraz własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

§ 2

 

Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłat.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:37:10)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:37:10)
Lista wiadomości