logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/232/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  UCHWAŁA NR XLI/232/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej "pracami" przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na stałe na obszarze powiatu konińskiego oraz dostępnych do użytku publicznego.

2. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości składania w trakcie roku budżetowego wniosków, jednak nie później niż do 30 września roku, w którym ma być udzielona dotacja.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej;
2) określenie rodzaju prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
3) określenie całkowitych kosztów prac;
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5) wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, a także wysokość wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
6) informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy zabytku prac, o których mowa w pkt 5);
7) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

§ 2. 1. Wnioskodawca do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac dołącza:

1) kopię decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków;
2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
3) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia; w przypadku przedsiębiorców - informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późno zm.);
4) jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 1 wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołącza się dodatkowo:
a)zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;
b) kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.

§ 3.1. W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca ma być wyłoniony na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, Powiat Koniński przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją.

2. Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust. l, wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 4.1. Propozycje zakresu prac objętych dotacją oraz ich wysokość ustalane odrębnie dla każdego wniosku, Starosta Koniński przedkłada Radzie Powiatu Konińskiego.
2. Wykaz dotowanych prac i wysokość dotacji określa uchwała budżetowa z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Rada Powiatu może podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielenia dotacji, określając w szczególności, nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, rodzaj prac oraz kwot udzielonej dotacji, odrębnie dla każdego wniosku.
§ 5.1. Przekazanie dotacji następuje po zawarciu umowy między Powiatem Konińskim a otrzymującym dotację (wnioskodawcą).
2. Umowa, o której mowa w ust. l określa:
1) zakres planowanych prac, termin ich wykonania;
2) wysokość dotacji i termin jej płatności,
3) sposób rozliczenia dotacji;
4) tryb kontroli wykonania umowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:44:50)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:33:37)
Lista wiadomości