logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/235/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
  UCHWAŁA NR XLI/235/10
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIX/217/10 z 31 maja 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XL/221/10 z 30 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 412/10 z 19 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1

a)w ust.1

zmniejsza się

dochody budżetu powiatu o kwotę 119.615,33 zł, tj. do kwoty 78.986.872,15 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększa o kwotę 140.516,76 zł, tj. do kwoty 66.659.283,91 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 260.132,09 zł, tj. do kwoty 12.327.588,24 zł,

b)w ust.2pkt 1

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 26.396,00 zł, tj. do kwoty 7.927.590,00 zł,

c)w ust.2pkt 3

zmniejsza się

dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.109,09 zł tj. do kwoty 1.395.243,45 zł,

2) w § 2

a)w ust.1

zwiększa się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.532.064,33 zł, tj. do kwoty 95.763.167,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 758.276,07 zł, tj. do kwoty 63.885.954,29 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 773.788,26 zł, tj. do kwoty 31.877.213,51 zł,

b) w ust.2 pkt 1

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 26.396,00 zł, tj. do kwoty 7.927.590,00 zł,

c) w ust. 2 pkt 3

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 648.787,77 zł tj. do kwoty 3.090.358,77 zł,

3) w § 3

zwiększa się

deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.651.679,66 zł, tj. do kwoty 16.776.295,65 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w wysokości 13.771.972,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.004.323,65 zł,

4) w § 4 pkt 1

zwiększa się

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.651.679,66 zł, tj. do kwoty 18.771.924,53 zł,

5) w § 5

a) w pkt 1

zwiększa się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 800.896,86 zł, tj. do kwoty 2.264.867,86 zł,

b) w pkt 2

zwiększa się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 44.000,00 zł, tj. do kwoty 1.908.893,24 zł,

 

6) w § 9

zwiększa się

limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.200.156,17 zł, tj do kwoty 15.771.972,00 zł,

a) w pkt 2

zwiększa się

kredyty i pożyczki długoterminowe o kwotę 1.200.156,17 zł, tj. do kwoty 13.771.972,00 zł,

7) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 750r. 75020 o kwotę 7.633,76 zł,

w tym:  § 0970 o kwotę7.633,76 zł,

- dz. 852 r. 85202 o kwotę215.470,00 zł,

w tym: § 0830 o kwotę 110.000,00 zł,

§ 2130 o kwotę 105.470,00 zł,

- dz. 852 r. 85218 o kwotę 3.618,00 zł,

w tym:  § 2130o kwotę 3.618,00 zł,

b/zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600 r. 60014 o kwotę 300.960,00 zł,

w tym: § 6430 o kwotę 300.960,00 zł,

- dz. 756 r. 75618 o kwotę 88.400,00 zł,

w tym: § 0420 o kwotę 88.400,00 zł,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 65.725.415,20 zł.

c/wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 852, r. 85204 na kwotę 11.396,00 zł,

w tym: § 2110 na kwotę 11.396,00 zł,

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 852 r. 85203 o kwotę 14.000,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 14.000,00 zł,

- dz. 853 r. 85321 o kwotę 1.000,00 zł,

w tym: § 2110o kwotę 1.000,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.927.590,00 zł.

e/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 630, r. 63003 na kwotę 5.390,91 zł,

w tym: § 6300 na kwotę 5.390,91 zł,

f/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 32.500,00 zł,

w tym:  § 2330 o kwotę 32.500,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.395.243,45 zł.

g/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

-dz. 630, r. 63003 na kwotę  35.437,00 zł,

w tym: § 6300 na kwotę 35.437,00 zł,

h/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 852, r. 85220 o kwotę 8.299,00 zł,

w tym:  § 2710 o kwotę 8.299,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.764.623,50 zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 78.986.872,15 zł.

8) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.598.156,17 zł,

w tym:    § 4270 o kwotę 700.156,17 zł,

§ 6050   o kwotę 855.000,00 zł,

§ 6060   o kwotę 43.000,00 zł,

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 30.000,00 zł,

w tym: § 2820 o kwotę 30.000,00 zł,

- dz. 750, r. 75075 o kwotę 409,84 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 409,84 zł,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 155.000,00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 155.000,00 zł,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 222.693,92 zł,

w tym:    § 4010o kwotę 113.000,00 zł,

§ 4110 o kwotę 19.000,00 zł,

§ 4120 o kwotę 3.500,00 zł,

§ 4210 o kwotę 6.470,00 zł,

§ 4220 o kwotę 35.000,00 zł,

§ 4260 o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4270 o kwotę 7.223,92 zł,

§ 4300 o kwotę 25.000,00 zł,

§ 4780 o kwotę 3.500,00 zł,

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 3.618,00 zł,

w tym:    § 4010 o kwotę 3.618,00 zł,

- dz. 900, r. 90008 o kwotę 21.000,00 zł,

w tym:    § 6050 o kwotę 21.000,00 zł,

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.254.333,37 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 205.896,86 zł,

§ 6050   o kwotę 1.048.436,51 zł,

 - dz. 852, r. 85204 o kwotę 50.000,00 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 50.000,00 zł,

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 38.400,00 zł,

w tym: § 4170 o kwotę 8.400,00 zł,

§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

zmniejszenie :

- dz. 750, r. 75075 o kwotę 2.000,00 zł,

w tym: § 3040 o kwotę 2.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 921, r. 92195 o kwotę 2.000,00 zł,

w tym: § 3040 o kwotę 2.000,00 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 32.500,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 32.500,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 630, r. 63003 o kwotę 32.500,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 32.500,00 zł,

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie :

- dz.600, r.60014, § 6060 o kwotę 1.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.600, r.60014, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,

zmniejszenie :

- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

zwiększenie :

- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 5.000,00 zł,

zmniejszenie :

- dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 3.760,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 500,00 zł,

zwiększenie :

- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 2.260,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 2.000,00 zł,

zmniejszenie :

- dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 13.500,00 zł,

zwiększenie :

- dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 13.500,00 zł,

zmniejszenie :

- dz.852, r.85202, § 4500 o kwotę 1,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4740 o kwotę 2.954,00 zł,

zwiększenie :

- dz.852, r.85202, § 4350 o kwotę 1.160,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4360 o kwotę 1.795,00 zł,

zmniejszenie :

- dz.854, r.85406, § 4370 o kwotę 371,00 zł,

zwiększenie :

- dz.854, r.85406, § 4350 o kwotę 121,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4360 o kwotę 250,00 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 80.553.595,53 zł.

f/wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 852, r. 85204 na kwotę 11.396,00 zł,

w tym: § 3110 na kwotę 11.396,00 zł,

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

-dz. 852 r. 85203 o kwotę 14.000,00 zł,

w tym:    § 2810 o kwotę 14.000,00 zł,

-dz. 853, r. 85321 o kwotę 1.000,00 zł,

w tym: § 4170 o kwotę 1.000,00 zł,

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie :

-dz.700, r.70005, § 4480 o kwotę 400,54 zł,

zwiększenie :

-dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 400,54 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.927.590,00 zł.

i/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 630,r. 63003 na kwotę 5.390,91 zł,

w tym: § 6050 na kwotę 5.390,91 zł,

j/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 705.896,86 zł,

w tym: § 6610 o kwotę 705.896,86 zł,

k/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 62.500,00 zł,

w tym: § 2310 o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4300 o kwotę 32.500,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.090.358,77 zł.

l/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 630, r. 63003 na kwotę 35.437,00 zł,

w tym:    § 6050 na kwotę 35.437,00 zł,

ł/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 125.000,00 zł,

w tym:    § 6300 o kwotę 125.000,00 zł,

- dz. 852, r. 85220 o kwotę 8.299,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 4.299,00 zł,

§ 4300 o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4750 o kwotę 1.000,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 4.017.623,50 zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 95.763.167,80 zł.

9) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

12) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

13) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:35:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:32:28)
Lista wiadomości