logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/234/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XLI/234/10
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 13.521.972,00 zł (słownie złotych: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Konińskiego w 2010 roku. Okres spłaty kredytu ustala się na 6 lat.

2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:20:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:32:51)
Lista wiadomości