logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/233/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej: Modła, ul. Olchowa"
 
UCHWAŁA NR XLI/233/10
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej: Modła, ul. Olchowa"

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Rzgów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej: Modła ul. Olchowa".

§ 2

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w kwocie 125.000,00 zł ze środków budżetu na 2010 rok.

2. Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Rzgów.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Gminą Rzgów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:18:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:33:16)
Lista wiadomości