logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/231/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
 
UCHWAŁA NR XLI/231/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Golina realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 3232 P relacji Kawnice - Rosocha Kolonia - Kazimierz Biskupi w miejscowości Rosocha Kolonia.

§ 2

Przeznacza się z budżetu Powiatu na realizację zadania wymienionego w § 1 kwotę 485.896,86 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Golina w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:16:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:33:56)
Lista wiadomości