logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/230/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
  UCHWAŁA NR XLI/230/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Wilczyn realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Cegielińskiej w Wilczynie, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 3177P Wilczyn - Marszewo - Szubianka.

§ 2

Przeznacza się z budżetu Powiatu na realizację zadania wymienionego w § 1 kwotę 220.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Wilczyn w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 14:13:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-13 12:34:14)
Lista wiadomości