logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/227/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
  UCHWAŁA NR XLI/227/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XXXVI/193/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:30:59)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:32:18)
Lista wiadomości