logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/225/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie
  UCHWAŁA NR XLI/225/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie

Na podstawie art. 12 pkt 11), art. 33 a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. (Dz. U. Nr 91, poz. 578) ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala:

Statut

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie

§ 1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie, zwany dalej ,,Powiatowym Inspektoratem", działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekt jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

 

§ 2

Powiatowy Inspektorat jest powiatową jednostką budżetową, jako aparat pomocniczy organu administracji rządowej wchodzącego w skład administracji zespolonej w powiecie.

 

§ 3

Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest Konin, natomiat obszarem jego działania jest powiat koniński (ziemski, obejmujący gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Bisk., Kramsk, Kleczew, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Sompolno, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn).

 

§ 4

Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie, który zapewnia realizację jego zadań i kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz współdziałania z innymi organami w zakresie objętym właściwością organu nadzoru budowlanego.

§ 5

Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

§ 6

Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:20:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:20:45)
Lista wiadomości