logo
logo bip
Kwiecień

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1
a) w ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu o kwotę 911.272,97 zł, tj. do kwoty 70.095.590,44 zł,
z tego:
- dochody bieżące o kwotę 372.272,97 zł, tj. do kwoty 65.848.990,44 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 539.000,00 zł, tj. do kwoty 4.246.600,00 zł,
b) w ust. 2 pkt 1
zwiększa się
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 7.916.194,00 zł,
c) w ust. 2 pkt 4
zwiększa się
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 15.173,17 zł tj. do kwoty 1.812.586,92 zł,
2)w § 2
a) w ust. 1
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.098.597,75 zł, tj. do kwoty 89.675.290,57 zł,
z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 859.597,75 zł, tj. do kwoty 60.983.749,87 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 239.000,00 zł, tj. do kwoty 28.691.540,70 zł,
b) w ust. 2 pkt 1
zwiększa się
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 7.916.194,00 zł,
c) w ust. 2 pkt 3
zwiększa się
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.030,00 zł tj. do kwoty 2.409.071,00 zł,
d) w ust. 2 pkt 4
zwiększa się
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 15.173,17 zł tj. do kwoty 19.918.484,74 zł,
3) w § 3
zwiększa się
deficyt budżetu powiatu o kwotę 187.324,78 zł, tj. do kwoty 19.579.700,13 zł,
4) w § 4 pkt 1
zwiększa się
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 187.324,78 zł, tj. do kwoty 21.575.329,01 zł,
5) w § 5
a) w pkt 1
zwiększa się
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 63.030,00 zł, tj. do kwoty 1.226.471,00 zł,
6) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a/wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
-dz. 010, r. 01095 na kwotę 14.000,00 zł,
w tym: § 6260 na kwotę 14.000,00 zł,
-dz. 758, r. 75862 na kwotę 15.002,78 zł,
w tym: § 2007 na kwotę 15.002,78 zł,
b/zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
-dz. 750, r. 75020 o kwotę 12.894,80 zł,
w tym: § 0970 o kwotę 12.894,80 zł,
-dz. 852, r. 85202 o kwotę 3.000,00 zł,
w tym: § 2130 o kwotę 3.000,00 zł,
- dz. 852, r. 85218 o kwotę 5.205,00 zł,
w tym: § 2130 o kwotę 5.205,00 zł,
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 170,39 zł,
w tym: § 2009 o kwotę 170,39 zł,
c/dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej: 
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 1.481.874,31 zł,
w tym: § 2008 o kwotę 1.481.874,31 zł,
zwiększenie:
- dz. 758, r. 75862 o kwotę 1.481.874,31 zł,
w tym: § 2007 o kwotę 1.481.874,31 zł,
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 58.136.818,40 zł.
d/zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz.700, r. 70005 o kwotę 30.000,00 zł,
w tym: § 2110 o kwotę 30.000,00 zł,
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.916.194,00 zł.
e/zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 820.000,00 zł,
w tym: § 2710 o kwotę 295.000,00 zł,
§ 6300 o kwotę 525.000,00 zł,
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 11.000,00 zł,
w tym: § 2710 o kwotę 11.000,00 zł,
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.648.725,50 zł.
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 70.095.590,44 zł.
7)w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a/wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 010, r. 01095 na kwotę 14.000,00 zł,
w tym: § 6060 na kwotę 14.000,00 zł,
- dz. 758, r. 75862 na kwotę 15.002,78 zł,
w tym: § 4117 na kwotę 1.436,88 zł,
§ 4127 na kwotę 224,81 zł,
§ 4177 na kwotę 9.175,53 zł,
§ 4307 na kwotę 4.165,56 zł,
b/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 630, r. 63095 o kwotę 21.317,50 zł,
w tym: § 4309 o kwotę 20.000,00 zł,
§ 4430 o kwotę 1.317,50 zł,
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 61.000,00 zł,
w tym: § 4170 o kwotę 4.000,00 zł,
§ 4270 o kwotę 50.000,00 zł,
§ 4750 o kwotę 7.000,00 zł,
- dz. 750, r. 75075 o kwotę 5.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 7,28 zł,
w tym: § 4217 o kwotę 7,28 zł,
- dz. 852, r. 85202 o kwotę 15.894,80 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 3.000,00 zł,
§ 4270 o kwotę 12.894,80 zł,
- dz. 852, r. 85218 o kwotę 5.205,00 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 5.205,00 zł,
- dz. 853, r. 85333 o kwotę 70.000,00 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 70.000,00 zł,
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 170,39 zł,
w tym: § 4309 o kwotę 170,39 zł,
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 852, r. 85204 o kwotę 13.030,00 zł,
w tym: § 3110 o kwotę 13.030,00 zł,
d/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 853, r. 85395 o kwotę 1.481.874,31 zł,
w tym: § 3118 o kwotę 605.456,70 zł,
§ 4018 o kwotę 202.728,00 zł,
§ 4118 o kwotę 231.993,78 zł,
§ 4128 o kwotę 11.467,32 zł,
§ 4178 o kwotę 203.338,64 zł,
§ 4218 o kwotę 30.390,00 zł,
§ 4248 o kwotę 5.100,00 zł,
§ 4268 o kwotę 4.800,00 zł,
§ 4288 o kwotę 6.910,20 zł,
§ 4308 o kwotę 148.259,52 zł,
§ 4358 o kwotę 1.300,00 zł,
§ 4378 o kwotę 960,00 zł,
§ 4418 o kwotę 875,00 zł,
§ 4708 o kwotę 23.495,15 zł,
§ 4758 o kwotę 4.800,00 zł,
zwiększenie:
- dz. 758, r. 75862 o kwotę 1.481.874,31 zł,
w tym: § 3117 o kwotę 605.456,70 zł,
§ 4017 o kwotę 202.728,00 zł,
§ 4117 o kwotę 231.993,78 zł,
§ 4127 o kwotę 11.467,32 zł,
§ 4177 o kwotę 203.338,64 zł,
§ 4217 o kwotę 30.390,00 zł,
§ 4247 o kwotę 5.100,00 zł,
§ 4267 o kwotę 4.800,00 zł,
§ 4287 o kwotę 6.910,20 zł,
§ 4307 o kwotę 148.259,52 zł,
§ 4357 o kwotę 1.300,00 zł,
§ 4377 o kwotę 960,00 zł,
§ 4417 o kwotę 875,00 zł,
§ 4707 o kwotę 23.495,15 zł,
§ 4757 o kwotę 4.800,00 zł,
e/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 900, r. 90011 o kwotę 60.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 60.000,00 zł,
- dz. 900, r. 90019 o kwotę 95.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 95.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz. 900, r. 90002 o kwotę 95.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 95.000,00 zł,
- dz. 900, r. 90008 o kwotę 30.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 30.000,00 zł,
- dz. 900, r. 90095 o kwotę 30.000,00 zł,
w tym: § 2800 o kwotę 20.000,00 zł,
§ 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
f/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.600, r.60014, § 6059 o kwotę 300.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 300.000,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.758, r.75862, § 4417 o kwotę 875,00 zł,
- dz.758, r.75862, § 4707 o kwotę 19.125,00 zł,
zwiększenie:
- dz.758, r.75862, § 4307 o kwotę 20.000,00 zł,
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 77.337.300,07 zł.
g/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 700, r. 70005 o kwotę 30.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 16.000,00 zł,
§ 4610 o kwotę 14.000,00 zł,
h/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz750, r.75045, § 4210 o kwotę 400,00 zł,
zwiększenie:
- dz.750, r.75045, § 4410 o kwotę 400,00 zł,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.916.194,00 zł.
i/wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 630, r. 63095 na kwotę 30.000,00 zł,
w tym: § 2310 na kwotę 30.000,00 zł,
j/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 852, r. 85204 o kwotę 13.030,00 zł,
w tym: § 2320 o kwotę 13.030,00 zł,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.409.071,00 zł.
k/zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 820.000,00 zł,
w tym: § 4270 o kwotę 295.000,00 zł,
§ 6050 o kwotę 225.000,00 zł,
§ 6059 o kwotę 300.000,00 zł,
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 11.000,00 zł,
w tym: § 4170 o kwotę 5.000,00 zł,
§ 4210 o kwotę 2.000,00 zł,
§ 4300 o kwotę 4.000,00 zł,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.008.725,50 zł.
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 89.675.290,57 zł.
8)załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
9)załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
10)załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
11)załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
12)załącznik Nr 10 do uchwały - Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-07 12:37:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-07 14:28:50)
Lista wiadomości