logo
logo bip
Kwiecień

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin
  UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.  zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Konińskiego postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Miastu Konin w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup sprzętu pływającego z silnikiem i przyczepą.
§ 2
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
2. Zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Miastem Konin.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-07 12:21:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-07 14:30:28)
Lista wiadomości