logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/224/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UCHWAŁA NR XL/224/10
Rady Powiatu Konińskiego

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w roku 2010 na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto, dz. 484/1" z przeznaczeniem na prace zieleni oraz gospodarkę wodną.

Okres spłaty pożyczki ustala się na 3 lata.

2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:59:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:59:36)
Lista wiadomości