logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/223/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
UCHWAŁA NR XL/223/10
Rady Powiatu Konińskiego
 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W celu opracowania projektu budżetu Powiatu Starosta w terminie do dnia 15 lipca wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne Powiatu, uwzględniając w nim między innymi:

1) ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu;

2) prognozowaną stopę inflacji;

3) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej;

4) planowany wzrost zatrudnienia;

5) planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

2. Naczelnicy/Kierownicy wydziałów/biur Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu składają swoje materiały planistyczne na drukach wg wzorów ustalonych przez Starostę w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 20 września.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedstawiają uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków.

4. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań publicznych składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2

 

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach majątkowych sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz planowanych zadań.

5. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 3

 

Na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach Wydział Budżetu i Analiz opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu Powiatu.

 

§ 4

 

1. Zarząd Powiatu na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Budżetu i Analiz opracowuje w terminie do dnia 15 listopada projekt budżetu Powiatu na rok następny.

2. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1) w zakresie dochodów - omówienie istotnych źródeł dochodów,

2) w zakresie wydatków - omówienie ważniejszych rodzajów wydatków bieżących, w tym remontów, oraz wydatków majątkowych wg planowanych zadań,

3) w zakresie przychodów i rozchodów - omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

3. Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:

1) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,

2) informację o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

 

§ 5

 

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

 

§ 6

 

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia budżetu.

 

§ 7

 

1. Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego przedłożony przez Zarząd projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przesyła niezwłocznie wszystkim radnym.

2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu i przekazują je Komisji Budżetowej, która na ich podstawie sporządza zbiorczą opinię o projekcie budżetu i przekazuje ją Zarządowi Powiatu.

3. W przypadku wnioskowania poprawek do projektu budżetu przez poszczególne komisje polegających na wprowadzeniu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku istnieje obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.

4. Zarząd Powiatu w terminie 5 dni od otrzymania opinii Komisji Budżetowej przedstawia Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek w sprawie wprowadzenia ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu uwzględniający zmiany wniesione przez Zarząd Powiatu i wnioskowane przez Komisje. Wnioski Komisji nie uwzględnione w autopoprawkach, wymagają pisemnego uzasadnienia Zarządu Powiatu.

5. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła radnym treść wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu oraz informację o wnioskach nieuwzględnionych przez Zarząd wraz z uzasadnieniem.

6. Porządek obrad sesji, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej i podejmowana uchwała w sprawie budżetu powinien uwzględniać:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,

e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,

f) debata,

g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.

 

§ 8

 

Uchwałę budżetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

 

§ 9

 

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Powiatu jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Powiatu.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 11

 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/170/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:54:29)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:54:29)
Lista wiadomości