logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/222/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształto
 UCHWAŁA NR XL/222/10
Rady Powiatu Konińskiego

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze powinna być złożona w ujęciu tabelarycznym i opisowym w szczegółowości nie mniejszej, niż uchwała budżetowa i zawierać:

1. Realizację planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w ujęciu kwotowym i procentowym,

2. Realizację planu wydatków majątkowych w ujęciu kwotowym i procentowym,

3. Realizację planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w ujęciu kwotowym i procentowym, z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych w podziale na:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

4. Realizację planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ujęciu kwotowym i procentowym,

5. Część opisową, w której wykazuje się:

a) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

b) opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

c) stan zobowiązań i należności z wyszczególnieniem wymagalnych,

d) stan dotyczący zadłużenia Powiatu.

 

§ 2

 

1. Ustala się, że informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych powinna być sporządzona i przedstawiona w formie pisemnej w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

2. Zestawienia tabelaryczne winny zawierać stopień realizacji wyszczególnień dla roku, którego dotyczy informacja - w szczegółowości określonej w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności znacząco wpływających na poziom realizacji wyszczególnień - innych niż charakter, również wyjaśnienia w tym zakresie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XLIII/250/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze.

 

§ 5

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyłączeniem § 2 i ma zastosowanie do informacji o przebiegu wykonania budżetu począwszy od I półrocza 2010 roku, z tym że w informacji za I półrocze 2010 roku zestawienia tabelaryczne winny zawierać:

a) zestawienia realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,

b) zestawienia realizacji przychodów i wydatków funduszy celowych,

2. § 2 uchwały ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:49:31)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:49:31)
Lista wiadomości