logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/221/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010
UCHWAŁA NR XL/221/10
Rady Powiatu Konińskiego

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 374/10 z dnia 15 lutego 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/191/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 392/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 393/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/203/10 z 30 kwietnia 2010 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIX/217/10 z 31 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1

a) w ust. 1

zwiększa się

dochody budżetu powiatu o kwotę 6.044.887,29 zł, tj. do kwoty 79.106.487,48 zł,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 737.766,35 zł, tj. do kwoty 66.518.767,15 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 5.307.120,94 zł, tj. do kwoty 12.587.720,33 zł,

 

b) w ust. 2 pkt 1

zmniejsza się

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 7.901.194,00 zł,

 

c) w ust. 2 pkt 2

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 174.000,00 zł,

 

d) w ust. 2 pkt 3

zwiększa się

dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.500,00 zł tj. do kwoty 1.422.352,54 zł,

 

e) w ust. 2 pkt 4

zwiększa się

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 3.458.174,33 zł, tj. do kwoty 8.304.760,64 zł,

 

2) w § 2

a) w ust. 1

zwiększa się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 877.809,88 zł, tj. do kwoty 94.231.103,47 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę  1.987.766,35 zł, tj. do kwoty 63.127.678,22 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 1.109.956,47 zł, tj. do kwoty 31.103.425,25 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zmniejsza się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 7.901.194,00 zł,

 

c) w ust. 3 pkt 2

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 174.000,00 zł,

 

d) w ust. 2 pkt 3

zwiększa się

wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.500,00 zł tj. do kwoty 2.441.571,00 zł,

 

e) w ust. 2 pkt 4

zmniejsza się

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 1.642.933,26 zł tj. do kwoty 14.130.992,50 zł,

 

3) w § 3

zmniejsza się

deficyt budżetu powiatu o kwotę 5.167.077,41 zł, tj. do kwoty 15.124.615,99 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w wysokości 12.571.815,83 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.552.800,16 zł,

 

4) w § 4 pkt 1

zmniejsza się

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 5.167.077,41 zł, tj. do kwoty 17.120.244,87 zł,

 

5) w § 5

a) w pkt 1

zmniejsza się

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.463.971,00 zł,

 

b) w pkt 2

zwiększa się

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 1.864.893,24 zł,

 

6) w § 9

zmniejsza się

limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę
11.813.788,40 zł, tj do kwoty 14.571.815,83 zł,

 

a) w pkt 2

zmniejsza się

kredyty i pożyczki długoterminowe o kwotę 6.102.830,03 zł, tj. do kwoty 12.571.815,83 zł,

 

7) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 600 r. 60014 o kwotę 5.015.490,94 zł,

w tym: § 6207 o kwotę 3.006.150,94 zł,

§ 6430 o kwotę 2.009.340,00 zł,

- dz. 700 r. 70005 o kwotę 10.000,00 zł,

w tym:§ 2360 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz. 750 r. 75020 o kwotę 46.644,76 zł,

w tym: § 0920 o kwotę 40.000,00 zł,

§ 0970 o kwotę 6.644,76 zł,

 

- dz. 758 r. 75862 o kwotę 429.345,43 zł,

w tym: § 2007 o kwotę 429.295,96 zł,

§ 2917 o kwotę 49,47 zł,

- dz. 853 r. 85395 o kwotę 22.736,16 zł,

w tym: § 2009 o kwotę 22.727,43 zł,

§ 2919 o kwotę 8,73 zł,

 

- dz. 854 r. 85410 o kwotę 41.540,00 zł,

w tym: § 0830 o kwotę 41.540,00 zł,

 

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 600 r. 60014 o kwotę 778.370,00 zł,

w tym: § 6430 o kwotę 778.370,00 zł,

 

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 65.888.053,44 zł.

 

c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 15.000,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 15.000,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.901.194,00 zł.

 

d/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 852, r. 85295 na kwotę 170.000,00 zł,

w tym: § 2120 na kwotę 170.000,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 174.000,00 zł.

 

e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 32.500,00 zł,

w tym: § 2330 o kwotę 32.500,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.422.352,54 zł.

 

f/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.070.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 1.070.000,00 zł,

 

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.720.887,50 zł.

 

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 79.106.487,48 zł.

 

8) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 na kwotę 1.200.000,00 zł,

w tym: § 6060 na kwotę 1.200.000,00 zł,

- dz. 921, r. 92120 na kwotę 40.000,00 zł,

w tym: § 2720 na kwotę 40.000,00 zł,

 

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.065.752,62 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 1.000,000,00 zł,

§ 6050 o kwotę 65.752,62 zł,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 250.000.00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 130.000,00 zł,

§ 4590 o kwotę 70.000.00 zł,

§ 4610 o kwotę 30.000.00 zł,

§ 4700 o kwotę 20.000.00 zł,

- dz. 754, r. 75421 o kwotę 5.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 758, r. 75862 o kwotę 429.345,43 zł,

w tym: § 2917 o kwotę 49,47 zł,

§ 3117 o kwotę 8.642,46 zł,

§ 4017 o kwotę 101.126,26 zł,

§ 4117 o kwotę 21.150,78 zł,

§ 4127 o kwotę 3.390,37 zł,

§ 4177 o kwotę 65.065,74 zł,

§ 4217 o kwotę 7.737,50 zł,

§ 4267 o kwotę 3.057,34 zł,

§ 4307 o kwotę 208.745,03 zł,

§ 4357 o kwotę 715,20 zł,

§ 4367 o kwotę 602,09 zł,

§ 4377 o kwotę 1.493,65 zł,

§ 4707 o kwotę 3.229,05 zł,

§ 4747o kwotę 295,82 zł,

§ 4757 o kwotę 4.044,67 zł,          

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 25.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 15.000,00 zł,

§ 4300 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 6.644,76 zł,

w tym: § 4270 o kwotę 6.644,76 zł,

- dz. 853, r. 85395 o kwotę 22.736,16 zł,

w tym: § 2919 o kwotę 8,73 zł,

§ 3119 o kwotę 457,54 zł,

§ 4019 o kwotę 5.353,74 zł,

§ 4119 o kwotę 1.119,75 zł,

§ 4129 o kwotę 179,49 zł,

§ 4179 o kwotę 3.444,66 zł,

§ 4219 o kwotę 409,63 zł,

§ 4269 o kwotę 161,86 zł,

§ 4309 o kwotę 11.051,21 zł,

§ 4359 o kwotę 37,86 zł,

§ 4369 o kwotę 31,88 zł,

§ 4379 o kwotę 79,07 zł,

§ 4709 o kwotę 170,95 zł,

§ 4749 o kwotę 15,66 zł,

§ 4759 o kwotę 214,13 zł,

 

- dz. 854, r. 85410 o kwotę 16.540,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4220 o kwotę 5.440,00 zł,

§ 4260 o kwotę 1.100,00 zł,

- dz. 900, r. 90008 o kwotę 250.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 250.000,00 zł,

- dz. 900, r. 90011 o kwotę 40.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 40.000,00 zł,

 

- dz. 900, r. 90095 o kwotę 10.000,00 zł,

w tym: § 6010 o kwotę 10.000,00 zł,

 

c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 4.311.696,65 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 2.196.740,00 zł,

§ 6057 o kwotę 979.752,13 zł,

§ 6059 o kwotę 1.135.204,52 zł,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 44.012,44 zł,

w tym: § 4040 o kwotę 38.000,00 zł,

§ 6060 o kwotę 6.012,44 zł,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 35.575,20 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 35.575,20 zł,

zwiększenie:

- dz. 853, r. 85395 o kwotę 35.575,20 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 35.575,20 zł,

 

zmniejszenie:

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 377,50 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 377,50 zł,

zwiększenie:

- dz. 853, r. 85324 o kwotę 377,50 zł,

w tym: § 2910 o kwotę 377,50 zł,

 

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 27.000,00 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 27.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 27.000,00 zł,

w tym: § 4110 o kwotę 5.300,00 zł,

§ 4120 o kwotę 900,00 zł,

§ 4210 o kwotę 14.400,00 zł,

§ 4300 o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4360 o kwotę 2.400,00 zł,

 

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.750, r.75020, § 4040 o kwotę 508,56 zł,

- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 6.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4750 o kwotę 600,00 zł,

 

zwiększenie:

- dz.750, r.75020, § 4160 o kwotę 508,56 zł,

- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 600,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 6060 o kwotę 6.000,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 10.480,00 zł,

zwiększenie:

- dz.750, r.75075, § 3040 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 8.480,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85202, § 3020 o kwotę 5.928,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85202, § 4380 o kwotę 1.035,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4440 o kwotę 4.893,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85204, § 4170 o kwotę 1.200,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85204, § 4360 o kwotę 1.200,00 zł,

 

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 79.865.450,97 zł.

 

g/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 15.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 15.000,00 zł,

 

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 286,00 zł,

 

zwiększenie:

- dz.710, r.71015, § 4360 o kwotę 286,00 zł,

 

zmniejszenie:

- dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 4.350,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 3.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.852, r.85203, § 4220 o kwotę 7.350,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.901.194,00 zł.

 

i/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej, jak niżej:

 

- dz. 852, r. 85295 na kwotę 170.000,00 zł,

w tym: § 4110 na kwotę 2.290,06 zł,

§ 4120 na kwotę 366,62 zł,

§ 4170 na kwotę 104.098,98 zł,

§ 4210 na kwotę 42.839,34 zł,

§ 4300 na kwotę 20.405,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej po zmianach wynosi 174.000,00 zł.

 

j/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 630, r. 63095 o kwotę 32.500,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 32.500,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.441.571,00 zł.

 

k/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 750, r. 75078 na kwotę 15.000,00 zł,

w tym: § 2710 na kwotę 15.000,00 zł,

 

l/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.710.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 1.710.000,00 zł,

 

ł/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

 

- dz. 900, r. 90005 o kwotę 40.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 40.000,00 zł,

 

m/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz. 900, r. 90001 o kwotę 6.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 6.000,00 zł,

 

- dz. 900, r. 90005 o kwotę 101.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 101.000,00 zł,

 

zwiększenie:

- dz. 754, r. 75412 o kwotę 87.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 87.000,00 zł,

 

- dz. 852, r. 85295 o kwotę 20.000,00 zł,

w tym: § 6300 o kwotę 20.000,00 zł,

 

n/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

 

zmniejszenie:

- dz.754, r.75412, § 2710 o kwotę 6.000,00 zł,

zwiększenie:

- dz.754, r.75412, § 6300 o kwotę 6.000,00 zł,

 

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.848.887,50 zł.

 

 

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 94.231.103,47 zł.

 

9) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

 

10) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

11) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

12) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

13) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

14) załącznik Nr 10 do uchwały - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:46:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:46:39)
Lista wiadomości