logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/219/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość
UCHWAŁA NR XL/219/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie nabycia na rzecz  Powiatu Konińskiego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) w związku z § 4 uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Powiat Koniński prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 184/8 o powierzchni 1,3161 ha położonej w Koninie obręb Pawłówek, powiat Miasto Konin, woj. wielkopolskie oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość znajdujących się na ww. nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1N/00080124/3, z przeznaczeniem na siedzibę urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:37:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:38:02)
Lista wiadomości