logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XL/218/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową
UCHWAŁA NR XL/218/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości zajętej pod stację transformatorową

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz §5 i §7 Uchwały Nr XIX/95/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 444/2 o pow. 0.0146 ha, położonej w mieście Kleczew, gm. Kleczew, stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie numer KN1N/00080807/5, przeznaczonej pod adaptację istniejącej stacji transformatorowej.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 na rzecz spółki ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:35:30)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-07-06 14:35:30)
Lista wiadomości