logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XXXII/168/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXXII/168/09
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 28 września 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/134/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVII/141/09 z dnia 20 lutego 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVIII/145/09 z dnia 31 marca 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIX/150/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXX/159/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXI/165/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w  § 1 : 

a)  w ust. 1

z m n i e j s z a    s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 2.663.956,00 zł, tj. do kwoty 67.367.861,07 zł,

z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.663.956,00 zł, tj. do kwoty 63.152.441,23 zł,

b)  w ust. 2  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 185,00 zł, tj. do kwoty 8.304.046,00 zł,

2)    w  § 2 :

a)  w ust. 1

z m n i e j s z a    s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.663.956,00 zł, tj. do kwoty 69.098.867,75 zł,

b)  w ust. 2  pkt 1 

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki bieżące o kwotę 31.339,20 zł, tj. do kwoty 56.746.726,79 zł,

c)  w ust. 2  pkt 1  lit. a

z m n i e j s z a    s i ę

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń o kwotę 61.623,00 zł, j. do kwoty 32.510.893,87 zł,

d)  w ust. 2  pkt 1  lit. b

z m n i e j s z a    s i ę

dotacje o kwotę 13.543,00 zł, tj. do kwoty 1.797.807,00 zł,

e)  w ust. 2  pkt 2

z m n i e j s z a    s i ę

wydatki majątkowe o kwotę 2.695.295,20 zł, tj. do kwoty  12.352.140,96 zł,

f)  w ust. 3  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 185,00 zł, tj. do kwoty 8.304.046,00 zł,

g)  w ust. 3  pkt 3

z m n i e j s z a    s i ę

wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.543,00 zł, tj. do kwoty 1.646.983,00 zł,

3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 36.000,00 zł,

w tym: § 2360 o kwotę 36.000,00 zł,

- dz. 756, r. 75618 o kwotę 32.800,00 zł,

w tym: § 0490 o kwotę 32.800,00 zł,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.384,00 zł,

w tym: § 0830 o kwotę 2.384,00 zł,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 39.000,00 zł,

w tym: § 0830 o kwotę 39.000,00 zł,

- dz. 854, r. 85410 o kwotę 675,00 zł,

w tym: § 0830 o kwotę 675,00 zł,

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 2.775.000,00 zł,

w tym: § 0970 o kwotę 2.775.000,00 zł,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  54.620.110,23 zł.

c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 700,r. 70005 o kwotę 29.477,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 29.477,00 zł,

d/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 3.000,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 3.000,00 zł,

- dz. 710, r. 71013 o kwotę 12.400,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 12.400,00 zł,

- dz. 750, r. 75045 o kwotę 1.165,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 1.165,00 zł,

-  dz. 853, r. 85321 o kwotę 12.727,00 zł,

w tym: § 2110 o kwotę 12.727,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  8.304.046,00 zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 67.367.861,07 zł.

4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 334.743,00 zł,

w tym:   § 4300 o kwotę 255.038,20 zł,

            § 6058 o kwotę 79.704,80 zł,

-  dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.384,00 zł,

w tym:   § 4210 o kwotę 405,00 zł,

            § 4240 o kwotę 899,00 zł,

            § 4260 o kwotę 1.080,00 zł,

-  dz. 852, r. 85202 o kwotę 39.000,00 zł,

w tym:  § 4210 o kwotę 9.000,00 zł,

            § 4270 o kwotę 30.000,00 zł,

- dz. 854, r. 85410 o kwotę 675,00 zł,

w tym: § 4260 o kwotę 675,00 zł,

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600,  r. 60014  o kwotę 2.775.000,00 zł,

w tym: § 6050 o kwotę 2.775.000,00 zł,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 45.000,00 zł,

w tym:  § 4110 o kwotę 30.000,00 zł,

            § 4120 o kwotę 15.000,00 zł,

- dz. 757,  r. 75702 o kwotę 57.000,00 zł,

w tym: § 8070 o kwotę 57.000,00 zł,

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 130.000,00 zł,

w tym:  § 3110 o kwotę 100.000,00 zł,

            § 4170 o kwotę 30.000,00 zł,

- dz. 854, r. 85415 o kwotę 20.400,00 zł,

w tym: § 3240 o kwotę 20.400,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

-  dz. 750, r. 75019 o kwotę 5.900,00 zł,

w tym:  § 4410 o kwotę 2.000,00 zł,

            § 4420 o kwotę 3.100,00 zł,

            § 4430 o kwotę 800,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 5.900,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 5.900,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

-  dz. 852,  r. 85204 o kwotę 21.000,00 zł,

w tym: § 3110 o kwotę 21.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

-  dz. 852,  r. 85218 o kwotę  21.000,00 zł,

w tym:  § 4010 o kwotę 15.000,00 zł,

            § 4210 o kwotę 6.000,00 zł,

d/dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.020, r.02002, § 4240 o kwotę 500,00 zł,

- dz.020, r.02002, § 4270 o kwotę 500,00 zł,

- dz.020, r.02002, § 4300 o kwotę 250,00 zł,

- dz.020, r.02002, § 4750 o kwotę 500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.020, r.02002, § 4170 o kwotę 1.500,00 zł,

- dz.020, r.02002, § 4350 o kwotę 250,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 489.118,32 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 6058 o kwotę 489.118,32 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75019, § 4300 o kwotę 4.200,00 zł,

- dz.750, r.75019, § 4410 o kwotę 1.500,00 zł,

- dz.750, r.75019, § 4420 o kwotę 2.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75019, § 3030 o kwotę  7.700,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4370 o kwotę  800,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4360 o kwotę  800,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85202, § 4350 o kwotę  963,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4430 o kwotę  670,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4500 o kwotę  6,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 1.339,00 zł,

- dz.852, r.85202, § 4420 o kwotę 300,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 15.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,

- dz.852, r.85218, § 4750 o kwotę 12.000,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85395, § 4178 o kwotę 14.298,62 zł,

- dz.853, r.85395, § 4179 o kwotę 756,98 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85395, § 4018 o kwotę 14.298,62 zł,

- dz.853, r.85395, § 4019 o kwotę 756,98 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  55.655.105,91 zł.

e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 34.477,00 zł,

w tym: § 4590 o kwotę 34.477,00 zł,

f/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 010, r. 01005 o kwotę 3.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 5.000,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 710, r. 71013 o kwotę 12.400,00 zł,

w tym: § 4300 o kwotę 12.400,00 zł,

- dz. 750, r. 75045 o kwotę 1.165,00 zł,

w tym:   § 4210 o kwotę 300,00 zł,

            § 4400 o kwotę 865,00 zł,

- dz. 853, r. 85321 o kwotę 12.727,00 zł,

w tym: § 4010 o kwotę 12.727,00 zł,

g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4480 o kwotę 1.381,46 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 1.381,46 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 500,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75045, § 4400 o kwotę 2.835,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75045, § 4170 o kwotę 2.835,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4040 o kwotę 2.559,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4270 o kwotę 2.922,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4410 o kwotę 1.500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 2.559,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4110 o kwotę 3.769,00 zł,

- dz.852, r.85203, § 4280 o kwotę 653,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 67,66 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 67,66 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  8.304.046,00 zł.

h/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 853, r. 85311 o kwotę 13.543,00 zł,

w tym: § 2320 o kwotę 13.543,00 zł,

i/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 69,34 zł,

- dz.853, r.85321, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 3.069,34 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi  1.646.983,00 zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  69.098.867,75 zł.

5) załącznik Nr 3 do uchwały  -  Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

6) załącznik Nr 5 do uchwały  -  Plan wydatków majątkowych na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

7) załącznik Nr 5a do uchwały  -  Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 7 do uchwały  -  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 9 do uchwały  -  Plan dotacji na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 10 do uchwały  -  Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-10-19 12:06:35)
Lista wiadomości