logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Jak nie teraz, to kiedy""
UCHWAŁA NR VI/31/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Jak nie teraz, to kiedy?"
 
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 17, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego zatwierdza do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych pod tytułem "Jak nie teraz, to kiedy ?". Koszt całkowity projektu zaplanowanego do realizacji w 2007 roku wyniesie 1.694.874,00 złotych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobiera-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:34:24)
Lista wiadomości