logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/28/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
UCHWAŁA NR VI/28/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
 
Na podstawie art. 56 ust. 2 i 3, art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego, jako organ powołujący Skarbnika Powiatu Konińskiego, powiadamia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku, określonym w art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), zwanej dalej "ustawą lustracyjną".
 
§ 2
 
 1. Pan Radzisław Kozłowski, jako osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu 15 marca 2007 r. pełniła funkcję Skarbnika Powiatu Konińskiego, ma obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu Konińskiego oświadczenia lustracyjnego, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca  1990 r., albo informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, o których mowa w art. 7 ustawy lustracyjnej.
 
2. Oświadczenie lustracyjne albo informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia należy przedłożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
3. Oświadczenie lustracyjne musi odpowiadać wzorowi stanowiącemu załącznik nr 1, a informacja o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia - wzorowi stanowiącemu załącznik nr 2 do ustawy lustracyjnej.
 
§ 3
 
1. W przypadku niedopełnienia ustawowego obowiązku złożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia następuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy lustracyjnej, a mianowicie obligatoryjna przesłanka pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.
 
2. Stosownie do art. 57 ust. 1 ustawy lustracyjnej pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia.
 
§ 4
 
Niniejsza uchwała, zawierająca powiadomienie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informację o skutku niedopełnienia tego obowiązku, powinna zostać  doręczona za pośrednictwem Starosty Konińskiego, jako zwierzchnika służbowego Skarbnika Powiatu Konińskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:34:11)
Lista wiadomości