logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/22/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 r
UCHWAŁA NR VI/22/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie  w 2006 r.
 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:33:48)
Lista wiadomości