logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/25/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku
UCHWAŁA NR VI/25/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku
 
            Na podstawie § 2 ust. 1 i § 4 Uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz. 945, z 2002r. Nr 16, poz. 570, z 2003r. Nr 105, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze przetargu na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Konińskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S.A. z siedzibą w Koninie, położonej w Koninie w obrębie Pawłówek oznaczonej nr ewidencyjnym 184/7 o powierzchni 0,0373 ha oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których w Sądzie Rejonowym w Koninie prowadzona jest księga wieczysta nr 41159.
 
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w ust. 1 oraz własność budynku znajdującego się na tej nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem na cele związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:34:01)
Lista wiadomości