logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/23/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego
UCHWAŁA NR VI/23/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.
 
Na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała  nr XXIX/160/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 96, poz. 2787)
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:33:53)
Lista wiadomości