logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XIII/63/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
UCHWAŁA NR XIII/63/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 22 listopada 2007 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XI/54/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
 
 
Załącznik do uchwały Nr XIII/63/07 Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 22 listopada 2007 r.
 
 
Lp.
 
                                                             Nazwa zadania
 
Plan 2007
Zmiany
Plan po zmianach
1
Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12
 
20.000
-20.000
2.
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb  art. 26
25.000
-25.000
3.
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ,skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy , oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń art. 26 ust 3 i 4, z wyłączeniem wynagrodzenia pracownika oraz kosztów osobowych pracodawcy  w części finansowanej przez budżet państwa lub Fundusz w trybie art. 25 ust.2 i 3 ustawy  
-    Zobowiązania
-
-
-
4.
Finansowanie kosztów  szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
 
28.935
-13.000
15.935
5.
Zobowiązania dot. szkoleń dla osób niepełnosprawnych, art. 38 i 40
 
1.065
-
1.065
6.
Finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a
 
2.079.170
-
2.079.170
7.
Dofinansowanie kosztów  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35 a             
Ogółem
200.000
-
200.000
8.
Dofinansowanie sportu , kultury , rekreacji i turystyki
Osób niepełnosprawnych art. 35 a
 
89.874
-22419
67.455
9.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  art. 35 a
 
485.000
+95.358
580.358
10.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych , w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a
406.009
-14.939
391.070
 
RAZEM
3.335.053
 
3.335.053
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2007-12-06 15:00:56)
Lista wiadomości