logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XIII/62/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008
UCHWAŁA  NR XIII/62/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z  dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie  programu współpracy  Powiatu Konińskiego  z organizacjami pozarządowymi  w roku 2008
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się  program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi Powiatu  Konińskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2007-12-06 15:00:51)
Lista wiadomości