logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XIII/61/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX /41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r., pt. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbe
UCHWAŁA NR XIII/61/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 22 listopada 2007 r.
 
w sprawie  zmiany  treści  załącznika do uchwały Nr IX /41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r., pt. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu konińskiego na lata  2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem  perspektywy  na lata 2008-2012"
 
            Na podstawie art.12 pkt11 i art. 4 ust 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) art. 1 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39 poz 251 z 2007r., art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony  środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz.1085 z póź. zm.), art. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2002r., o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r., Nr 7 poz 78) Rada Powiatu Konińskiego  postanawia, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się zmianę treści  załącznika  do uchwały Nr IX /41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r., pt. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu konińskiego na lata 2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem  perspektywy  na lata 2008-2012", w ten sposób że:
 
1) spis treści  pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
4. Założenia  finansowe  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w 2008 r.
5. Finansowe aspekty realizacji programu w roku 2008.
2) Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
Założenia finansowe usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w 2008 r.
 
Założenia finansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w 2008r.,  zostały opisane w:
1) uchwale Nr IX /41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r., w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego ", stanowiącego integralną część  Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem  perspektywy  na lata 2008-2012,
2) projekcie planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r., z dnia 18.10.2007r, sporządzonym  przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie,
3) wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o  udzielenie dotacji w roku 2008 na realizację przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012", z dnia 25.10.2007r, sporządzonym  przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie.
I Warunki konieczne do spełnienia przez właścicieli nieruchomości  w celu uzyskania  sfinansowania kosztów demontażu oraz transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
1. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu  konińskiego, na której znajdują się elementy (odpady) zawierające azbest .
2. Złożenie do Starostwa wniosku na druku (załącznik nr 1), o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu  kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. 
3. Sporządzenie na odpowiednim druku (załącznik nr 2) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, z której wynika  konieczność wykonania wymiany., a następnie przedłożenie organowi nadzoru budowlanego - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Konin, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin ww. druku.
4. Zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej - Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, zamiaru wykonania robót budowlanych lub złożenie wniosku o wydanie decyzji, w zależności od charakteru zaplanowanych prac, podczas których zostanie dokonane usunięcie wyrobów azbestowych.
5. Zlecenie przez Właściciela nieruchomości wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest podmiotowi wyłonionemu przez Starostwo w drodze przetargu, uprawnionemu do demontażu, transportu i unieszkodliwiania  odpadów.
6. Dostarczenie do Starostwa przez podmiot wykonujący usługę:
  • karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów, tj. dokumentów potwierdzającego wykonanie usunięcia (demontażu-wytworzenia odpadów na danym obiekcie) oraz ich unieszkodliwiania poprzez składowanie na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych (druki - załącznik nr 3), 
  • faktury, w celu uzyskania 100% zwrotu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia, poniesionych przez firmę.
II. Warunki konieczne do spełnienia przez właścicieli nieruchomości w celu uzyskania  sfinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest:
1. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu  konińskiego, na której znajdują się elementy (odpady) zawierające azbest .
2. Złożenie do Starostwa wniosku na druku (załącznik nr 1), o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu  kosztów usunięciu wyrobów zawierających azbest.
3. Zlecenie przez Właściciela nieruchomości wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest podmiotowi wyłonionemu przez Starostwo w drodze przetargu, uprawnionemu do demontażu, transportu i unieszkodliwiania  odpadów.
4. Dostarczenie do Starostwa przez podmiot wykonujący usługę:
  • druku karty przekazania odpadów, potwierdzającego wykonanie usunięcia i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, na danym obiekcie (druk - załącznik nr 3).
3) W rozdziale  5  tytuł otrzymuje brzmienie:
5 Finansowe aspekty realizacji programu w roku 2008.
 
4) Rozdział 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania
Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
 
1.
Nabór wniosków (rozprowadzenie druków wniosków  i pozostałych załączników, powiadomienie o terminie składania wniosków o pomoc finansową)
Styczeń-luty 2008r.
2.
Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na Wykonawcę zadań określonych w "Programie usuwania azbestu.."
Luty - marzec 2008r.
3.
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest
Marzec  2008r.
4.
Ocena wniosków o przyznanie pomocy finansowej posiadaczom materiałów zawierających azbest  
Do 15 kwietnia  2008r.
5.
Realizacja i rozliczanie zadań wynikających z "Programu…"
Do 30 listopada 2008r.
6.
Monitoring i ocena realizacji programu w ramach Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Wykonanie sprawozdania  z realizacji "Programu usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego w 2007r) przez Wydział Ochrony Środowiska
Grudzień 2008r.
7.
Zaplanowanie zadań na  kolejny rok  kalendarzowy
 
Grudzień 2008r.
 
5) Rozdział  5 pkt 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
Finansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie wnioski składane do tutejszego Starostwa wg kolejności wpływu, do wyczerpania środków zaplanowanych w 2008 r.
 
6) Rozdział 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Warunki konieczne do spełnienia przez mieszkańców powiatu, jak w punkcie 4.
 
§ 2
 
Uchwala się tekst jednolity załącznika do uchwały pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy  na lata 2008-2012".
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2007-12-06 15:00:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-06-27 11:08:29)
Lista wiadomości