logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XIII/66/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA  NR  XIII/66/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  22 listopada 2007 r.
 
w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Konińskiego  na  2007 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 36/07 z dnia 6 marca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 72/07 z dnia 31 maja 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/39/07 z dnia 31 maja 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 81/07 z dnia 20 czerwca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr IX/47/07 z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr X/53/07 z dnia 31 lipca 2007 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XI/56/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 118/07 z dnia 28 września 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XII/60/07 z dnia 12 października 2007r. wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1
 
1)    w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę 
dochody budżetu powiatu o kwotę 612.269,40 zł., tj. do kwoty  48.019.983,20 zł.
w tym: zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę  201.198,00 zł., tj. do kwoty 6.123.919,00 zł.
 
2)    w  § 2 :
a) w ust. 1
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę  612.269,40 zł., tj. do kwoty 53.564.579,81zł.
w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę  201.198,00 zł., tj. do kwoty 6.123.919,00 zł.
 
b) w ust. 2 pkt 1 lit b
z w i ę k s z a   s i ę
dotacje o kwotę  103.013,00 zł., tj. do kwoty 1.500.571,53 zł.
 
c) w ust. 2 pkt 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki majątkowe o kwotę 102.616,00 zł., tj. do kwoty 10.472.176,36 zł.
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r.60014 o kwotę 20.764,00 zł.,
w tym: § 0840 o kwotę 20.764,00 zł.,
− dz. 750, r.75020 o kwotę 31.358,00 zł.,
w tym: § 0750 o kwotę 30.000,00 zł.,
       § 0870 o kwotę 1.358,00 zł.,
 
− dz. 756, r.75618 o kwotę 70.000,00 zł.,
w tym: § 0420 o kwotę 70.000,00 zł.,
 
− dz. 756, r.75622 o kwotę 100.000,00 zł.,
w tym: § 0020 o kwotę 100.000,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80120 o kwotę 26.726,40 zł.,
w tym: § 2707 o kwotę 22.726,40 zł.,
       § 0750    o kwotę 4.000,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80130 o kwotę 5.000,00 zł.,
w tym: § 0750 o kwotę 5.000,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80195 o kwotę 52.120,00 zł.,
w tym: § 2130 o kwotę 52.120,00 zł.,
 
− dz. 852, r.85202 o kwotę 100.000,00 zł.,
w tym: § 2130 o kwotę 25.000,00 zł.,
       § 6430 o kwotę 75.000,00 zł.,
 
− dz. 853, r.85324 o kwotę 8.375,00 zł.,
w tym: § 0970 o kwotę 8.375,00 zł.,
 
− dz. 854, r.85403 o kwotę 1.200,00 zł.,
w tym: § 0920 o kwotę 1.200,00 zł.,
 
− dz. 854, r.85406 o kwotę 5.402,00 zł.,
w tym: § 2130 o kwotę 5.402,00 zł.,
 
− dz. 854, r.85415 o kwotę 800,00 zł.,
w tym: § 2130 o kwotę 800,00 zł.,
 
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r.60014 o kwotę 10.420,00 zł.,
w tym: § 0920 o kwotę 10.420,00 zł.,
− dz. 750, r.75020 o kwotę 20.580,00 zł.,
w tym: § 0960 o kwotę 2.000,00 zł.,
       § 0920 o kwotę 18.580,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80120 o kwotę 2.670,00 zł.,
w tym: § 0920 o kwotę 2.670,00 zł.,
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 40.002.912,20 zł.
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz. 020, r. 02001 o kwotę 1.000,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę 1.000,00 zł.,
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz. 020, r. 02001 o kwotę 5.200,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę       5.200,00 zł.,
 
− dz. 710, r. 71015 o kwotę 29.280,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę 29.280,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85203 o kwotę 147.553,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę 113.653,00 zł.,
       § 6410 o kwotę 33.900,00 zł.,
 
− dz. 853, r. 85321 o kwotę 20.165,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę 20.165,00 zł.,
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.123.919,00  zł.
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 20.000,00 zł.,
w tym: § 6300 o kwotę 20.000,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 2.996,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 2.996,00 zł.,
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.065.339,00zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  48.019.983,20  zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.750, r. 75020 o kwotę 190.652,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 190.652,00 zł.,
 
− dz.750, r. 75075 o kwotę 10.000,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.,
 
− dz.801, r. 80120 o kwotę 22.726,40 zł.,
w tym: § 4247 o kwotę 1.303,55 zł.,
§ 4307o kwotę 11.100,00 zł.,
§ 4427 o kwotę 9.938,35 zł.,
§ 4437 o kwotę 384,50 zł.,
 
− dz.801, r. 80195 o kwotę 52.120,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 120,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 52.000,00 zł.,
 
− dz.851, r. 85141 o kwotę 30.000,00 zł.,
w tym: § 2560 o kwotę 30.000,00 zł.,
 
− dz.852, r. 85202 o kwotę 100.000,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 25.000,00 zł.,
§ 6060 o kwotę 75.000,00 zł.,
 
− dz.853, r. 85324 o kwotę 8.375,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 6.500,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 100,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 1.000,00 zł.,
§ 4750 o kwotę 775,00 zł.,
 
− dz.854, r. 85406 o kwotę 5.402,00 zł.,
       w tym: § 4110 o kwotę 646,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 91,00 zł.,
§ 4170 o kwotę 3.700,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 700,00 zł.,
§ 4740 o kwotę 125,00 zł.,
§ 4750 o kwotę 140,00 zł.,
 
− dz.854, r. 85415 o kwotę 800,00 zł.,
w tym: § 3240 o kwotę 800,00 zł.,
 
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 10.013,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 10.013,00 zł.,
 
− dz. 921, r. 92195 o kwotę 2.000,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 2.000,00 zł.,
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
d z i a ł y
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 754, r. 75414 o kwotę 8.750,00 zł.,
w tym: § 4270 o kwotę 3.750,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 4.000,00 zł.,
§ 4700 o kwotę 1.000,00 zł.,
      
− dz. 801, r. 80123 o kwotę 595,00 zł.,
w tym: § 4120 o kwotę 595,00 zł.,
 
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 20.880,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 13.511,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 2.219,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 5.150,00 zł.,
           
− dz. 801, r. 80134 o kwotę 17.454,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 3.106,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 11.244,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 2.763,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 341,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 27.445,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 8.750,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 18.695,00 zł.,
 
− dz. 854, r. 85403 o kwotę 18.234,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 15,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 18.112,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 107,00 zł.,
 
− dz. 921, r. 92195 o kwotę 2.000,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.,
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
rozdziały
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 750, r.75019 o kwotę 3.500,00 zł.,
w tym: § 4420 o kwotę 3.500,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 750, r.75020 o kwotę 3.500,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 3.500,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r.80102 o kwotę 14.063,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 1.900,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 9.390,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 2.401,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 372,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80120 o kwotę 360,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 360,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80123 o kwotę 64.372,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 3.467,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 50.289,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 9.795,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 821,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80146 o kwotę 8.587,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 8.587,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r.80111 o kwotę 48.777,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 41.046,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 6.778,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 953,00 zł.,
 
− dz. 801, r.80195 o kwotę 38.605,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 38.605,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 852, r.85204 o kwotę 868,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 868,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 852, r.85201 o kwotę 868,00 zł.,
w tym: § 3110 o kwotę 868,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 854, r.85406 o kwotę 1.698,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 763,00 zł.,
       § 4110 o kwotę 735,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 200,00 zł.,
 
− dz. 854, r.85417 o kwotę 4.074,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 3.308,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 653,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 113,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 854, r.85403 o kwotę 2.272,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 2.272,00 zł.,
 
− dz. 854, r.85410 o kwotę 3.500,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 471,00 zł.,
§ 4010 o kwotę 3.029,00 zł.,
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
paragrafy
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.,
− dz.020, r.02002, § 4240 o kwotę 500,00 zł.,
− dz.020, r.02002, § 4410 o kwotę 3.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4210 o kwotę 6.500,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4390 o kwotę 3.380,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4170 o kwotę 3.380,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.630, r.63095, § 4210 o kwotę 80,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.630, r.63095, § 4170 o kwotę 80,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75019, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75019 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 3030 o kwotę 1.212,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4040 o kwotę 10.200,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4110 o kwotę 22.000,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4140 o kwotę 11.000,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4170 o kwotę 12.000,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4230 o kwotę 948,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4410 o kwotę 5.000,00 zł.,
− dz.750, r.75020, § 4430 o kwotę 6.391,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
     dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 7.360,00 zł.,
     dz.750, r.75020, § 4700 o kwotę 5.000,00 zł.,
     dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 90.000,00 zł.,
     dz.750, r.75020, § 4440 o kwotę 6.391,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.,
− dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 5.200,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75075 § 4210 o kwotę 8.200,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.754, r.75414, § 4240 o kwotę 1.500,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.754, r.75414, § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80102, § 4270 o kwotę 2.500,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80102, § 4260 o kwotę 2.000,00 zł.,
− dz.801, r.80102, § 4350 o kwotę 200,00 zł.,
− dz.801, r.80102, § 4370 o kwotę 300,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80111, § 3020 o kwotę 156,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4240 o kwotę 1.943,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4270 o kwotę 4.500,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4360 o kwotę 508,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4370 o kwotę 260,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80111, § 4010 o kwotę 156,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4210 o kwotę 7.011,00 zł.,
− dz.801, r.80111, § 4350 o kwotę 200,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 4010 o kwotę 5.957,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4110 o kwotę 5.928,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4120 o kwotę 2.191,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 23.483,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4307 o kwotę 359,02 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 3.640,98 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 3.663,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80120, § 3020 o kwotę 2.129,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4170 o kwotę 1.230,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 1.200,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 21.565,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4280 o kwotę 635,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4350 o kwotę 884,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4390 o kwotę 2.500,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 2.277,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 4750 o kwotę 1.802,00 zł.,
− dz.801, r.80120, § 6050 o kwotę 11.000,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80123, § 4040 o kwotę 321,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80123, § 4750 o kwotę 321,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 4010 o kwotę 3.076,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4110 o kwotę 6.000,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4170 o kwotę 2.100,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 2.500,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4280 o kwotę 1.449,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 828,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4700 o kwotę 130,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80130, § 3020 o kwotę 3.076,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 8.800,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4270 o kwotę 2.100,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4360 o kwotę 150,00 zł.,
− dz.801, r.80130, § 4750 o kwotę 1.957,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 4270 o kwotę 2.775,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 4210 o kwotę 2.296,00 zł.,
− dz.801, r.80134, § 4300 o kwotę 223,00 zł.,
− dz.801, r.80134, § 4350 o kwotę 136,00 zł.,
− dz.801, r.80134, § 4370 o kwotę 120,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85201, § 4210 o kwotę 1.352,00 zł.,
− dz.852, r.85201, § 4220 o kwotę 1.200,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85201 § 3110 o kwotę 2.552,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 6060 o kwotę 55.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł.,
− dz.852, r.85202, § 4220 o kwotę 33.301,00 zł.,
− dz.852, r.85202, § 4300 o kwotę 16.699,00 zł.,
− dz.852, r.85202, § 4750 o kwotę 3.000,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85204, § 4110 o kwotę 3.352,00 zł.,
− dz.852, r.85204, § 4120 o kwotę 505,00 zł.,
− dz.852, r.85204, § 4170 o kwotę 9.739,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85204, § 3110 o kwotę 13.596,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4110 o kwotę 1.200,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4040 o kwotę 608,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4370 o kwotę 200,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 3020 o kwotę 50,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4120 o kwotę 400,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4350 o kwotę 768,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4360 o kwotę 200,00 zł.,
− dz.852, r.85218, § 4750 o kwotę 590,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4260 o kwotę 14.900,00 zł.,
− dz.852, r.85220, § 4360 o kwotę 2.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85220 § 4210 o kwotę 16.900,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85226, § 4210 o kwotę 600,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85226 § 4700 o kwotę 600,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 3110 o kwotę 875,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4110 o kwotę 665,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4210 o kwotę 5.498,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4220 o kwotę 6.000,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4270 o kwotę 4.353,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4280 o kwotę 190,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4370 o kwotę 1.000,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4430 o kwotę 1.252,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4750 o kwotę 748,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85403, § 4010 o kwotę 665,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 4300 o kwotę 3.200,00 zł.,
− dz.854, r.85403, § 6050 o kwotę 17.716,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85406, § 4110 o kwotę 820,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85406 § 3020 o kwotę 820,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 4110 o kwotę 156,00 zł.,
− dz.854, r.85410, § 4120 o kwotę 532,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85410, § 4010 o kwotę 688,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.926, r.92695 § 4300 o kwotę 4.500,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.926, r.92695, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł.,
− dz.926, r.92695, § 4210 o kwotę 2.500,00 zł.,
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 45.466.864,81 zł.
 
f/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz.020, r. 02001 o kwotę 1.000,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.,
g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz.020, r. 02001 o kwotę 5.200,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 5.200,00 zł.,
 
− dz.710, r. 71015 o kwotę 29.280,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 1.000,00 zł.,
§ 4020 o kwotę 3.980,00 zł.,
§ 4110 kwotę 900,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 120,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 19.280,00 zł.,
§ 4750 o kwotę 4.000,00 zł.,
 
− dz.852, r. 85203 o kwotę 147.553,00 zł.,
w tym: § 2810 o kwotę 19.100,00 zł.,
§ 2820 o kwotę 40.000,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 53.553,00 zł.,
§ 4270 o kwotę 1.000,00 zł.,
§ 6230 o kwotę 33.900,00 zł.,
 
− dz.853, r. 85321 o kwotę 20.165,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 3.600,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 628,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 88,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 11.348,00 zł.,
§ 4260 o kwotę 1.000,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 3.500,00 zł.,
§ 4400 o kwotę 1,00 zł.,
 
h/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
paragrafy
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4590 o kwotę 24.999,87 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 24.999,87 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 6410 o kwotę 8.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 6230 o kwotę 8.000,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853 r.85321, § 4410 o kwotę 500,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 500,00 zł.,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.123.919,00  zł.
 
i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz.852, r. 85204 o kwotę 10.013,00 zł.,
w tym: § 2320 o kwotę 10.013,00 zł.,
 
j/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4700 o kwotę 500,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 500,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85333, § 4170 o kwotę 14.016,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4280 o kwotę 5.260,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4360 o kwotę 6.800,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4370 o kwotę 4.000,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4380 o kwotę 4.000,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4410 o kwotę 2.000,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4420 o kwotę 500,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4480 o kwotę 85,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85333, § 3020 o kwotę 1.900,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4010 o kwotę 29.192,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4110 o kwotę 6.103,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4120 o kwotę 877,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4300 o kwotę 4.300,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4400 o kwotę  1.046,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4430 o kwotę 1.016,00 zł.,
− dz.853, r.85333, § 4440 o kwotę 2.227,00 zł.,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 890.957,00  zł.
 
k/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 851, r. 85141 o kwotę 30.000,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 30.000,00 zł.,
l/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 20.000,00 zł.,
w tym: § 6050 o kwotę 20.000,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 2.996,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 2.866,00 zł.,
§ 4700 o kwotę 130,00 zł.,
 
ł/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85220, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.,
      
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.072.839,00zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  53.564.579,81 zł.
 
5) załącznik Nr 5 do uchwały    Plan wydatków majątkowych na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały
 
6 załącznik Nr 5a do uchwały    Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 7 do uchwały    Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały
 
8) załącznik Nr 8 do uchwały    Plan dotacji na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2007-12-07 08:45:30)
Lista wiadomości