logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/47/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR IX/47/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 36/07 z dnia 6 marca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 72/07 z dnia 31 maja 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/39/07 z dnia 31 maja 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 81/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 1.230.034,00 zł., tj. do kwoty 49.519.733,76 zł.
 
2) w  § 2 :
a) w   ust. 1
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.494.468,07 zł., tj. do kwoty 51.099.763,41 zł.
 
b) w  ust. 2  pkt 1  lit b
z m n i e j s z a   s i ę
dotacje o kwotę 3.666,47 zł.,    tj. do kwoty 1.304.943,53 zł.
 
c) w ust. 2  pkt 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki majątkowe o kwotę 1.785.000,00 zł., tj. do kwoty 9.701.095,36 zł.
 
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 
"Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę - 1.580.029,65 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie - 340.029,65 zł.
b) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie - 240.000,00 zł.
c) kredyt długoterminowy na inwestycje i remonty dróg powiatowych w kwocie - 1.000.000,00 zł.
 
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały)".
 
4) § 7  otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.000,00 zł.
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 700.000,00 zł.,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.430.000,00 zł."
 
5) w załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 010, r. 01095 na kwotę 10.000,00 zł.,
w tym: § 6260 na kwotę 10.000,00 zł.,
 
− dz. 750, r. 75075 na kwotę 7.260,00 zł.,
w tym: § 2700 na kwotę 7.260,00 zł.,
 
− dz. 758, r. 75802 na kwotę 380.000,00 zł.,
w tym: § 2780 na kwotę 380.000,00 zł.,
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 852, r. 85202 na kwotę 350.000,00 zł.,
w tym: § 6260 na kwotę 350.000,00 zł.,
 
− dz. 854, r. 85410 na kwotę 22.781,00 zł.,
w tym: § 0830 na kwotę 22.781,00 zł.,
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 42.050.693,76 zł.
 
c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 450.000,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 190.000,00 zł.,
§ 6300 o kwotę 260.000,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 9.993,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 9.993,00 zł.,
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 955.410 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 49.519.733,76  zł.
 
6) w załączniku nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 010, r. 01095 na kwotę 10.000,00 zł.,
w tym: § 6060 na kwotę 10.000,00 zł.,
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.380.000,00 zł.,
w tym: § 4270 o kwotę 455.000,00 zł.,
§ 6050 o kwotę 925.000,00 zł.,
 
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 3.080,83 zł.,
w tym: § 4270 o kwotę 3.080,83 zł.,
 
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 7.260,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 400,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 6.860,00 zł.,
 
− dz. 757, r. 75702 o kwotę 2.441,11 zł.,
w tym: § 8070 o kwotę 2.441,11 zł.,
 
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 258.912,13 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 18.912,13 zł.,
§ 6050 o kwotę 240.000,00 zł.,
 
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 17.741,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.,
§ 4260 o kwotę 3.000,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 12.741,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 350.000,00 zł.,
w tym: § 6050 o kwotę 350.000,00 zł.,
 
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 5.040,00 zł.,
w tym: § 4220 o kwotę 5.040,00 zł.,
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 3.666,47 zł.,
w tym: § 2590 o kwotę 3.666,47 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 3.666,47 zł.,
w tym: § 4217 o kwotę 117,02 zł.,
§ 4247 o kwotę 3.549,45 zł.,
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.803, r.80309, § 3218 o kwotę 3.900,00 zł.,
− dz.803, r.80309, § 3219 o kwotę 1.300,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.803, r.80309, § 4308 o kwotę 3.900,00 zł.,
− dz.803, r.80309, § 4309 o kwotę 1.300,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 2318 o kwotę 193,59 zł.,
− dz.854, r.85415, § 2319 o kwotę 90,89 zł.,
− dz.854, r.85415, § 3248 o kwotę 7.223,86 zł.,
− dz.854, r.85415, § 3249 o kwotę3.391,66 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 4308 o kwotę 7.417,45 zł.,
− dz.854, r.85415, § 4309 o kwotę 3.482,55 zł.,
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 43.550.092,41 zł.
 
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
 dz. 600, r. 60014 o kwotę 450.000,00 zł.,
w tym: § 4270 o kwotę 190.000,00 zł.,
§ 6050 o kwotę 260.000,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 9.993,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 1.000,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 1.126,00 zł.,
§ 4260 o kwotę 2.867,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 5.000,00 zł.,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 989.910  zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi   51.099.763,41  zł.
 
7) załącznik Nr 4 do uchwały − Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
8) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
9) załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
10) załącznik Nr 8 do uchwały − Plan dotacji na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:37:34)
Lista wiadomości