logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/46/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UCHWAŁA NR IX/46/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), oraz art.82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości 240.000 zł. (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w roku 2007 na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13 ". Okres spłaty pożyczki  przewiduje się na 3 lata.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDTRZEJ NOWAK
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady  Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Rada  Powiatu  Konińskiego uchwałą Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu  Konińskiego na 2007 rok, zaplanowała termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13. Pożyczka w kwocie 240.000 zł. z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na częściowe sfinansowanie w/w zadania biorąc pod uwagę
korzystne warunki dostępu do w/w środków.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:37:15)
Lista wiadomości