logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/45/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR IX/45/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), oraz  art.82 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 1.190.000 zł. (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy ) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2007 rok na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR ADAMIAK
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
W uchwale Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 1.190.000 zł. z przeznaczeniem na  budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
Źródłem pokrycia planowanego wydatku budżetu będzie kredyt długoterminowy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:36:28)
Lista wiadomości