logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/44/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR IX/44/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), oraz  art.82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 1.000.000 zł. (słownie złotych: jeden milion) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2007 rok na remonty i inwestycje dróg powiatowych.
 
2.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
W uchwale budżetowej na 2007 r. z dnia 31 stycznia 2007 r. Rady Powiatu Konińskiego Nr V/21/07 z zm. planuje się wydatki w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na remonty i inwestycje dróg. Wydatki te nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
Źródłem pokrycia planowanych wydatków budżetu będzie kredyt długoterminowy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:36:13)
Lista wiadomości