logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/42/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn
UCHWAŁA NR IX/42/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn
 
            Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późń. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Powierza się Gminie Wilczyn realizację zadań polegających na:
1) budowie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kopydłowo, Wilczogóra, Wiśniewa, WturekKownaty,
2) opracowaniu dokumentacji na odwodnienie ulicy Cegielińskiej w Wilczynie.
 
§ 2
 
Gmina Wilczyn udzieloną pomoc rzeczową w formie poniesionych nakładów na zadania, o których mowa w § 1 przekaże Powiatowi Konińskiemu.
 
§ 3
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Wilczyn w sprawie powierzenia prowadzenia zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
 
Uchwałą Nr VII/49/07 z dnia 28 maja 2007r. Rada Gminy Wilczyn postanowiła udzielić Powiatowi Konińskiemu pomocy rzeczowej w realizacji zadań na drogach powiatowych, a polegających na:
1) budowie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kopydłowo, Wilczogóra, Wiśniewa, WturekKownaty za kwotę około 98 tys. zł,
2) opracowaniu dokumentacji na odwodnienie ulicy Cegielińskiej w Wilczynie za kwotę około 8 tys. zł.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, przy czym stosownie do art. 12 pkt 8a ustawy następuje to w drodze uchwały i należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:35:55)
Lista wiadomości