logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/41/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" stanowiącego integralną część Planu gospodarki
UCHWAŁA NR IX/41/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" stanowiącego integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 1 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 7, poz. 78) Rada Powiatu Konińskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" stanowiący integralną część Planu gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego, będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Celem "Programu..." jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-25 08:47:13)
Lista wiadomości