logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/40/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
UCHWAŁA  NR IX/40/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 
            Na podstawie art. 194 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Powiatu Konińskiego Sławomira Chmielińskiego na jego miejsce wstępuje Józef Wiesław Rybacki kandydat z tej samej listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
 
W związku z podjęciem w dniu 31 maja 2007 r. przez Radę Powiatu Konińskiego uchwały Nr VIII/36/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Chmielińskiego w okręgu wyborczym nr 5 pozostał do obsadzenia mandat radnego.
Stosownie do zapisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  mandat ten przysługuje panu Józefowi Wiesławowi Rybackiemu - kandydatowi z listy nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+ UP Lewica i Demokraci, który w wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał kolejno największą liczbę  głosów. Pan Józef Wiesław Rybacki w ustawowym terminie zgłosił oświadczenie o przyjęciu mandatu .
            Wobec powyższego projekt jest uzasadniony.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota SObieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:35:22)
Lista wiadomości