logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/247/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLII/247/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
            Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 165 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXXV/196/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok zmienionej uchwałami Rady  Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/207/06 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr XXXVIII/213/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr XXXIX/222/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr XL/225/06 z dnia 30 maja 2006 r. i Nr XLI/238/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. wprowadza się  następujące zmiany:
 
1) w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 395.399,17 zł., tj. do kwoty 41.485.001,60 zł.
 
w tym: zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.812 zł., tj. do kwoty 4.814.143 zł.
 
2) w  § 1  ust. 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 709.879,17 zł., tj. do kwoty 48.036.315,30 zł.
 
w tym: zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.812 zł., tj. do kwoty 4.814.143 zł.
 
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę - 6.551.313,70 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są:
a/ kredyty w kwocie - 4.509.302,00 zł.
b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie - 1.087.800,70 zł.
c/ nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 954.211,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu  Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 852, r. 85220 na kwotę 37.000 zł., tj. do kwoty 37.000 zł.
w tym: § 2130 na kwotę 37.000 zł., tj. do kwoty   37.000 zł.
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.600, r.60014 o kwotę 86.000 zł., tj. do kwoty 241.595 zł.
w tym: § 6423 o kwotę 86.000 zł., tj. do kwoty     86.000 zł.
− dz.750, r.75075 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 8.430 zł.
       w tym: § 2700 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 8.430 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 20.375,00 zł., tj. do kwoty 263.775,00 zł.
w tym: § 2888 o kwotę 13.865,19 zł., tj. do kwoty 180.740,19 zł.
       § 2889 o kwotę 6.509,81 zł., tj. do kwoty 62.134,81 zł.
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.750, r.75075 o kwotę 787,83 zł., tj. do kwoty 7.642,17 zł.
w tym: § 2700 o kwotę 787,83 zł., tj. do kwoty 7.642,17 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 34.156.038,60  zł.
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 700, r. 70005 o kwotę 17.812 zł., tj. do kwoty 117.812 zł.
w tym: § 2110 o kwotę 17.812 zł., tj. do kwoty   117.812 zł.
− dz. 710, r. 71015 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 303.000 zł.
w tym: § 2110 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty   303.000 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  po  zmianach  wynosi 4.814.143 zł.
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 50.000 zł., tj. do kwoty 1.640.000 zł.
w tym: § 6300 o kwotę 50.000 zł., tj. do kwoty   390.000 zł.
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 150.000 zł., tj. do kwoty 250.000 zł.
w tym: § 6300 o kwotę 150.000 zł., tj. do kwoty 250.000 zł.
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 2710 o kwotę 70.000 zł., tj. do kwoty 1.180.000 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 6300 o kwotę 70.000 zł., tj. do kwoty 460.000 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową po zmianach  wynosi 1.896.410  zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 41.485.001,60 zł.
 
5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu
Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.600, r. 60014 o kwotę 86.000 zł., tj. do kwoty 11.375.302 zł.
w tym: § 6053 o kwotę 86.000 zł., tj. do kwoty 86.000 zł.
− dz.750, r. 75020 o kwotę 66.682 zł., tj. do kwoty7.835.055,18 zł.
w tym: § 4140 o kwotę 13.380 zł., tj. do kwoty 27.780 zł.
§ 4350 o kwotę 1.100 zł., tj. do kwoty 1.100 zł.
§ 6050 o kwotę 52.202 zł., tj. do kwoty 497.774 zł.
 
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 237.710 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 198.760 zł.
− dz.852, r. 85202 o kwotę 100.000 zł., tj. do kwoty 3.119.314 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 100.000 zł.,  tj. do kwoty 462.500 zł.
− dz.852, r. 85204 o kwotę 44.284 zł., tj. do kwoty 1.516.359 zł.
w tym: § 3110 o kwotę 44.284 zł., tj. do kwoty 1.387.047 zł.
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 37.000 zł., tj. do kwoty 137.000 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 55.184 zł.
       § 4260 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 26.800 zł.
§ 4300 o kwotę 7.000 zł., tj. do kwoty 15.000 zł.
− dz. 853, r. 85333 o kwotę 73.000 zł., tj. do kwoty 2.272.877 zł.
w tym: § 4270 o kwotę 9.000 zł., tj. do kwoty 9.000 zł.
       § 4300 o kwotę 64.000 zł., tj. do kwoty 64.000 zł.
− dz.854, r. 85403 o kwotę 30.514 zł., tj. do kwoty 1.879.440,82 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 30.514 zł., tj. do kwoty 614.274,00 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 20.375,00 zł., tj. do kwoty 279.775,00 zł.
w tym: § 2318 o kwotę 492,00 zł., tj. do kwoty 11.179,00 zł.
       § 2319 o kwotę 231,00 zł., tj. do kwoty 3.794,00 zł.
§ 3248 o kwotę 13.373,19 zł., tj. do kwoty 160.185,19 zł.
§ 3249 o kwotę 6.278,81 zł., tj. do kwoty 55.216,81 zł.
 
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 750, r. 75075 o kwotę 787,83 zł., tj. do kwoty 236.922,17 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 787,83 zł., tj. do kwoty 197.972,17 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 59.953 zł., tj. do kwoty 11.315.349 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 59.953 zł., tj. do kwoty 2.917.137 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r. 80120 o kwotę 24.000 zł., tj. do kwoty 3.430.434,70 zł.
w tym: § 4270 o kwotę 24.000 zł., tj. do kwoty 44.326,00 zł.
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 23.000 zł., tj. do kwoty 3.721.392 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 8.000 zł., tj. do kwoty 123.928 zł.
§ 4270 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 33.500 zł.
§ 4300 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 51.582 zł.
− dz.852, r. 85204 o kwotę 12.953 zł., tj. do kwoty 1.529.312 zł.
w tym: § 3110 o kwotę 12.953 zł., tj. do kwoty 1.400.000 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 852, r. 85295 o kwotę 3.500 zł., tj. do kwoty 0 zł.
w tym: § 2820 o kwotę 3.500 zł., tj. do kwoty 0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r. 75075 o kwotę 3.500 zł., tj. do kwoty 240.422,17 zł.
w tym: § 4170 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 14.350,00 zł.
§ 4210 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 22.600,00 zł.
§ 4300 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 199.472,17 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 852, r. 85220 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 107.000 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 20.000 zł., tj. do kwoty 35.184 zł.
§ 4260 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 16.800 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 1.559.312 zł.
w tym: § 3110 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 1.430.000 zł.
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 31.200,40 zł., tj. do kwoty 4.438.799,60 zł.
− dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 26.047,00 zł., tj. do kwoty 2.891.090,00 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4170 o kwotę 2.380,00 zł., tj. do kwoty 3.380,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 4210 o kwotę 31.200,40 zł., tj. do kwoty 66.250,40 zł.
− dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 23.667,00 zł., tj. do kwoty 2.806.013,58 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.630, r.63095, § 4300 o kwotę 130 zł., tj. do kwoty 5.370 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.630, r.63095, § 4170 o kwotę 130 zł., tj. do kwoty 2.130 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 6050 o kwotę 27.270 zł., tj. do kwoty 470.504 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 18.000 zł., tj. do kwoty 214.250,00 zł.
− dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 9.270 zł., tj. do kwoty 1.973.344,18 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 4130 o kwotę 418 zł., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.852, r.85202, § 4480 o kwotę 3.030 zł., tj. do kwoty 0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85202, § 3020 o kwotę 390 zł., tj. do kwoty 4.574 zł.
− dz.852, r.85202, § 4270 o kwotę 1.44 zł., tj. do kwoty 37.586 zł.
− dz.852, r.85202, § 4420 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 1.500 zł.
− dz.852, r.85202, § 4500 o kwotę 14 zł., tj. do kwoty 14 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 2318 o kwotę 989,87 zł., tj. do kwoty 10.189,13 zł.
− dz.854, r.85415, § 3248 o kwotę 13.604,12 zł., tj. do kwoty 146.581,07 zł.
− dz.854, r.85415, § 4308 o kwotę 868,75 zł., tj. do kwoty 8.506,25 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.854, r.85415, § 2319 o kwotę 989,87 zł., tj. do kwoty 4.783,87 zł.
− dz.854, r.85415, § 3249 o kwotę 13.604,12 zł., tj. do kwoty 68.820,93 zł.
− dz.854, r.85415, § 4309 o kwotę 868,75 zł., tj. do kwoty 3.993,75 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 40.661.912,30  zł.
 
f/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 700, r. 70005 o kwotę 17.812 zł., tj. do kwoty 117.812 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 17.812 zł., tj. do kwoty   117.812 zł.
dz. 710, r. 71015 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 3 03.000 zł.
w tym: § 4020 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 147.704 zł.
§ 4110 o kwotę 1.800 zł., tj. do kwoty 39.269 zł.
§ 4120 o kwotę 250 zł., tj. do kwoty 5.297 zł.
§ 4210 o kwotę 10.000 zł., tj. do kwoty 21.887 zł.
§ 4270 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 6.000 zł.
§ 4300 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 5.600 zł.
§ 4410 o kwotę 450 zł., tj. do kwoty 1.950 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  po  zmianach  wynosi 4.814.143  zł.
 
g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 50.000 zł., tj. do kwoty 1.640.000 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 50.000 zł., tj. do kwoty   460.000 zł.
− dz. 801 , r. 80120 o kwotę 150.000 zł., tj. do kwoty 250.000 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 150.000 zł., tj. do kwoty 250.000 zł
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową po zmianach  wynosi 1.896.410  zł.
 
gólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 48.036.315,30 zł
 
6) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2006 rok otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały
 
8) załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na
2006 rok  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:07:36)
Lista wiadomości