logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/246/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
UCHWAŁA NR XLII/246/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
w  sprawie  zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji.
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się zobowiązanie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Termorenowacja budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1-go Maja 9" na kwotę łączną 1.307.300 zł. w tym w latach:
- 2006 - 734.919,60 zł.
- 2007 - 572.380,40 zł.
 
§ 2
Zobowiązanie związane z wykonaniem inwestycji wymienionej w § 1 sfinansowane będzie z dochodów Powiatu i ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji
 
W uzasadnieniu do w/w uchwały należy podkreślić, iż powyższe zadanie inwestycyjne jest planowane w okresie lat 2006 i 2007 a zatem w celu zabezpieczenia jego realizacji niezbędne jest zobowiązanie zabezpieczające finansowanie tego przedsięwzięcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:07:29)
Lista wiadomości