logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/245/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UCHWAŁA NR XLII/245/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
 w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1592 z późn.zm.),  uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego wyraża pozytywną opinię w kwestii potrzeby zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy) na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1-go Maja 9". Okres spłaty pożyczki przewiduje się na 3 lata.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
ł:
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady  Powiatu Konińskiego
 
w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Rada Powiatu  Konińskiego uchwałą Nr XXXV/196/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok, zaplanowała termorenowację budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Koninie.
            Pożyczka w kwocie 200.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na częściowe sfinansowanie w/w zadania biorąc pod uwagę korzystne warunki dostępu do w/w środków.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:07:22)
Lista wiadomości