logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/244/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno
UCHWAŁA NR XLII/244/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno.
 
            Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Powierza się Gminie Sompolno realizację zadania polegającego na budowie chodników przy ulicach Cmentarnej i Szkolnej w Mąkolnie, znajdujących się w ciągu drogi powiatowej Nr 3204P.
 
§ 2
 
Gmina Sompolno udzieloną pomoc rzeczową w formie poniesionych nakładów na zadania, o których mowa w § 1 przekaże Powiatowi Konińskiemu.
 
§ 3
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Sompolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:07:17)
Lista wiadomości