logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/241/06 RADY POWIATU KONIŃSKIGO z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Placówce Rodzinnej w Grodźcu
UCHWAŁA NR XLII/241/06
RADY POWIATU KONIŃSKIGO
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
w sprawie nadania statutu Placówce Rodzinnej w Grodźcu.
 
Na podstawie art.238 ust.3 w zw. z art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
STATUT
PLACÓWKI RODZINNEJ W GRODŹCU
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1. Placówka Rodzinna w Grodźcu jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu  Konińskiego.
2. Siedziba Placówki Rodzinnej mieści się w Grodźcu przy ul. Łąkowej 4.
 
§ 2
Placówka Rodzinna w Grodźcu działa w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm. ) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 
§ 3
W Placówce Rodzinnej przebywają dzieci z terenu Powiatu Konińskiego oraz z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień.
 
§ 4
Placówka Rodzinna wykonuje zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej. Zadania te realizowane są w szczególności przez:
1/ zapewnienie dzieciom kierowanym do placówki całodobowej opieki zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych,
2/ przygotowanie do samodzielnego życia,
3/ zapewnienie kształcenia, wyrównywanie opóźnień szkolnych i rozwojowych,
4/ zapewnienie kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy rodzinie i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym,
5/ sprawowanie opieki w sposób nie naruszający uprawnień innych osób i instytucji, których uprawnienia wynikają z prawa rodzinnego.
 
Rozdział II
Gospodarka finansowa
 
§ 5
Placówka Rodzinna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 6
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponosi Dyrektor.
 
Rozdział III
Struktura organizacyjna
 
§ 7
 l .Działalnością Placówki Rodzinnej  kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
2.Placówka Rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w celu sprawowania lepszej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
 
§ 8
l. Organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Placówki Rodzinnej określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.
2. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
 
§ 9
Traci moc uchwała Nr XLI /227/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Placówce Rodzinnej w Grodźcu.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:06:58)
Lista wiadomości